محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 11  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298940  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
اساسنامه
شماره 19676/ت26901هـ 1382/4/31

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381/11/27 بنا به پيشنهاد شماره 011/4625/34 مورخ 1381/4/30 وزارت جهاد کشاورزى و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران اساسنامه شرکت مادر تخصصى خدمات کشاورزى را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصى خدمات کشاورزى

ماده 1- به استناد ماده (4) قـــانون برنــــامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمــــاعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و تصويب نامه هاى شماره 1586/ت24246هـ مورخ 1381/1/21، 24055/ت/26739 مورخ 1381/8/22 و 6590/ت28592هـ مورخ 1382/2/21 از اين پس نام شرکت سهامى امور خدماتى و پشتيبانى امور روستاها و مناطق عشايرى به شرکت مادر تخصصى خدمات کشاورزى تغيير مى يابد.

ماده 2- در اين اساسنامه منظور از "شرکت"، شرکت مادر تخصصى خدمات کشاورزى و منظور از "شرکت خدمات"، شرکت سهامى امور خدماتى و پشتيبانى امور روستاها و مناطق عشايرى و منظور از "شرکتهاى زير مجموعه"، کليه شرکتهاى مذکور به شرح ذيل مى باشد:

  • بنگاه توسعه ماشينهاى کشاورزى.
  • شرکت سهامى خدمات حمايتى کشاورزى.
  • شرکت سهامى هواپيمايى خدمات ويژه.
  • شرکت سهامى خدمات مهندسى آب و خاک.
  • شرکت سهامى پشتيبانى امور دام.
  • شرکت سهامى توليد سموم علف کش.
  • شرکت سهامى دامپرورى و کشاورزى ا... آباد.
  • شرکت سهامى توليد و بسته بندى فرآورده هاى گوشتى کشور.

ماده 3- سرمايه "شرکت" متشکل از سرمايه موجود "شرکت خدمات" به مبلغ ده ميليارد ريال منقسم به سهام ده هزار ريالى مى باشد و صد در صد سهام آن متعلق به دولت است.

تبصره - پس از تصويب اساسنامه، سرمايه "شرکتهاى زيرمجموعه" در دفاتر "شرکت" ثبت خواهد شد و کليه نقل و انتقال سهام مذکور (منفردا" و مشترکا") به صورت بلاعوض خواهد بود.

ماده 4- موضوع و وظايف "شرکت" به شرح زير مى باشد:

الف - اعمال مديريت و هدايت شرکتهاى زيرمجموعه به منظور ساماندهى و افزايش بازدهى و بهره ورى و استفاده مطلوب از امکانات و منابع آنها.

ب - سياستگذاري، برنامه ريزى و نظارت در امور و وظايف شرکتهاى زيرمجموعه با توجه به اساسنامه، اهداف و فعاليتهاى هر يک از آنها.

ج - هدايت "شرکتهاى زيرمجموعه" در چارچوب مفاد اين اساسنامه.

د - اتخاذ تدابير و خط مشى هاى لازم در خصوص تعيين وضعيت "شرکتهاى زيرمجموعه" اعم از واگذاري، ادغام، انحلال، تجزيه، اصلاح ساختار و فرآيند بهبود مديريت آنها.

هـ - انجام خدمات جهت امور کشاورزي، دامى و منابع طبيعى و پشتيبانى ستادى و فنى از فعاليتهاى "شرکتهاى زيرمجموعه".

و - انجام فعاليتهاى آموزشى و فنى در چهار چوب موضوع و وظايف "شرکت".

ز - فراهم نمودن موجبات تأمين و تدارک کالاهاى مورد نياز "شرکتهاى زيرمجموعه".

تبصره - ساير وظايف "شرکت گوشت سابق" به شرکت سهامى توليد و بسته بندى فرآورده هاى گوشتى کشور واگذار و ديون، و تعهدات و دارايى هاى مربوط به اين وظايف به تشخيص وزير جهاد کشاورزى به آن شرکت منتقل مى گردد.

ماده 5- مدت "شرکت" از زمان تأسيس نامحدود است.

ماده 6- مرکز اصلى شرکت واقع در تهران مى باشد.

ماده 7- نوع "شرکت" سهامى و داراى شخصيت حقوقى و استقلال مالى است و زير نظر وزارت چهاد کشاورزى بر اساس مفاد اين اساسنامه اداره مى شود.

ماده 8-"شرکت" داراى ارکان زير است:

الف - مجمع عمومى.

ب - هيئت مديره.

ج - بازرس و حسابرس.

ماده 9- مجمع عمومى "شرکت" مرکب از پنج نفر به شرح زير خواهد بود:

1- وزير جهاد کشاورزى که رياست مجمع عمومى را بر عهده خواهد داشت.

2- وزير امور اقتصاد و دارايى.

3- رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور.

4- وزير کشور

5- وزير بازرگانى

ماده 10- مجمع عمومى با حضور حداقل سه نفر از اعضاء (به شرط حضور رئيس مجمع) رسميت خواهد داشت و مصوبات آن با سه رأى موافق لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 11- جلسات مجمع عمومــى عـــادى "شـــرکت" حداقل ســالى دوبـــار با دعوت کتبى رئيس مجمع عمومى تشکيل مى گردد، يک بار براى رسيدگى به گزارش هيئت مديره و بازرس قانونى و تصويب ترازنامه و صورتهاى مالى و صورتهاى مالى تلفيقى "شرکت" و يک بار نيز در نيمه دوم سال مالى براى تصويب بودجه، خط مشى و ساير موضوعاتى که در دستور کار قرار مى گيرد.

ماده 12- وظايف و اختيارات مجمع عمومى عادى "شرکت" به قرار زير است:

1- تصويب و ابلاغ خط مشى هاى کلى شرکت از جمله در زمينه واگذارى امور، وظايف و سهام "شرکتهاى زيرمجموعه" که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتى غير ضرورى است.

2- تصويب قيمت پايه سهام "شرکتهاى زيرمجموعه" حسب مورد.

3- بررسى و اتخاذ تصميم نسبت به شرکتهاى قابل فروش، انحلال و ادغام و پيشنهاد موضوع به مراجع ذيربط جهت سير مراحل بعدى.

4- تصويب سياستها و خط مشى هاى "شرکت" و "شرکتهاى زيرمجموعه".

5- تصويب و ابلاغ ضوابط سرمايه گذارى و مشارکت توسط "شرکتهاى زيرمجموعه" به پيشنهاد هيئت مديره.

6- تصويب بودجه سالانه "شرکت".

7- بررسى و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاى مالى "شرکت" و صورتهاى مالى تلفيقى و گزارش عملکرد فعاليتهاى "شرکت".

8- انتخاب بازرس و حسابرس بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصى و حرفه اى حسابداران ذيصلاح و اصلاحات بعدى آن.

9- تصويب تشکيلات شرکت پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور.

10- بررسى و اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامه مالي، معاملاتي، استخدامى و رفاهى پيشنهادى هيئت مديره در چارچوب مقررات مربوط.

11- نصب و عزل اعضاء هيئت مديره و مدير عامل "شرکت".

12- تعيين حقوق و مزاياى اعضاء هيئت مديره.

13- بررسى و اتخاذ تصميم درخصوص آيين نامه نظام تشخيص صلاحيت مديران "شرکتهاى زيرمجموعه".

14- اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات صلح و سازش در دعاوى "شرکت" با رعايت اصل يکصد و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

ماده 13- وظايف و اختيارات مجمع عمومى فوق العاده "شرکت" به شرح زير است:

1- بررسى و اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه تغيير و اصلاح اساسنامه "شرکت" و "شرکتهاى زيرمجموعه" بنا به پيشنهاد هيئت مديره و ارايه آن به هيئت وزيران جهت تصويب.

2- تصميم گيرى درخصوص افزايش يا کاهش سرمايه "شرکت" بر اساس پيشنهاد هيئت مديره و ارايه آن به هيئت وزيران جهت تصويب.

ماده 14- هيئت مديره مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که اعضاى آن "بــه استثناى رييس هيئت مديــره" به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومى تعيين و با حکم رييس مجمع بــراى مدت دو سال منصوب مى گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 1- ريــاست هيئت مديـــره بر عهده مشاور و يـــا معاون ذيربط وزير جهـــاد کشاورزى است که به تشخيص ايشان تعيين مى گردد.

تبصره 2- مدير عامل از بين اعضاء هيئت مديره به تشخيص و با حکم رئيس مجمع عمومى منصوب و نايب رئيس هيئت مديره خواهد بود.

ماده 15- هيئت مديره "شرکت" نمايندگى سهام "شرکت" را در مجامع عمومى "شرکتهاى زيرمجموعه" برعهده خواهد داشت. هيئت مديره مى تواند با مسئوليت خود در شرکتهايى که کمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به شرکت مى باشد اين اختيار را به هر يک از اعضاء هيئت مديره تفويض نمايد.

ماده 16- جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت خواهد يافت. و مصوبات آن با رأى موافق حداقل سه نفر از اعضاء هيئت مديره لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 17- در هر جلسه بايد تصميمات هيئت مديره در دفترى ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه برسد. مسئوليت ابلاغ مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره و يا فردى که از طرف ايشان تعيين مى گردد خواهد بود.

ماده 18- وظايف هيئت مديره عبارت است از:

1- اتخاذ تدابير لازم به منظور تسهيل و تسريع در زمينه آماده سازى شرکتهاى قابل واگذارى.

2- تهيه و ارائه پيشنهاد لازم در مورد تعيين شرکتهاى قابل فروش، انحلال، ادغام و يا واگذارى آنها همراه با گزارش توجيهى در هر مورد شامل برنامه زمان بندى واگذارى و شيوه فروش جهت ارايه به مجمع عمومى.

3- پيشهاد روش تعيين قيمت و تصويب قيمت پايه سهام "شرکتهاى زيرمجموعه" جهت ارائه به مجمع عمومى.

4- اعطاء وکالت فروش سهام به سازمان خصوصى سازى.

5- نظارت مستمر بر نحوه عملکرد و فعاليتهاى "شرکتهاى زيرمجموعه".

6- تعيين سياستها و خط مشى هاى سالانه "شرکتهاى زيرمجموعه".

7- تصويب بودجه و صورتهاى مالى سالانه "شرکتهاى زيرمجموعه".

8- بررسى و تأييد بودجه سالانه و ارايه آن به مجمع عمومى.

9- بررسى و تأييد صورتهاى مالى "شرکت" و صورتهاى مالى تلفيقى "شرکتهاى زيرمجموعه" و گزارش عملکرد "شرکت" و ارائه آنها به مجمع عمومى.

10- پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه "شرکت" و "شرکتهاى زيرمجموعه" حسب نياز، به مجمع عمومى.

11- بررسى و تأييد برنامه هاى کوتاه مدت و ميان مدت براى "شرکت" و پيشنهاد به مجمع عمومى جهت تصويب.

12- بررسى و تصويب برنامه هاى کوتاه مدت و ميان مدت "شرکتهاى زيرمجموعه".

13- بررسى و تأييد طرح تشکيلات و آيين نامه هاى مورد نياز "شرکت" و پيشنهاد به مجمع عمومى.

14- نصب و عزل اعضاى هيئت مديره و مدير عامل "شرکتهاى زيرمجموعه" به پيشنهاد رييس هيئت مديره "شرکت".

15- تعيين حقوق و مزاياى اعضاء هيئت مديره "شرکتهاى زيرمجموعه".

16- ارايه پيشنهاد لازم به منظور استقرار نظام تشخيص صلاحيت مديران "شرکتهاى زيرمجموعه" به مجمع عمومى.

17- ارايه پيشنهاد هر نوع مشارکت و سرمايه گذارى در ساير شرکتهاى دولتى به مجمع عمومى به منظور طى مراحل قانونى مربوط.

18- پيشنهاد نحوه تحصيل وام و اعتبار از منابع مختلف جهت تصويب در بودجه "شرکت" به مجمع عمومى.

19- اداره امور "شرکت" طبق مفاد اين اساسنامه و مصوبات مجمع عمومى و ساير مقررات مربوط.

20- پيشنهاد افزايش يا کاهش سرمايه "شرکت" به مجمع عمومى فوق العاده.

21- تصويب افزايش يا کاهش سرمايه "شرکتهاى زيرمجموعه".

22- بررسى و تأييد اصلاح ساختار مالي، عملياتى و تشکيلاتى "شرکتهاى زيرمجموعه".

23- طراحى و ارايه برنامه هاى آموزشى در جهت تربيت و ارتقاء کادر مديريت در "شرکت".

24- ارايه پيشنهاد لازم در زمينه نحوه استقرار ضوابط مشخص سرمايه گذارى توسط "شرکتهاى زيرمجموعه".

25- اجراى تصميمات مجمع عمومى "شرکت".

تبصره - هيئت مديره و مديران شرکت نمى توانند در معاملاتى که با "شرکت" يا به حساب "شرکت" انجام مى پذيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم سهيم يا شرکت شوند.

ماده 19- هيئت مديره "شرکت" و "شرکتهاى زيرمجموعه" حق پذيرش هيچ سمت ديگرى را در ساير شرکتهاى مادر تخصصى و "شرکتهاى زيرمجموعه" آنها را ندارند.

ماده 20- هيئت مديره شرکت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه يک بار به مجمع عمومى ارايه نمايد.

ماده 21- هيئت مديره مکلف است به طور عادى حداقل هر ماه يک بار، تشکيل جلسه دهد. دستور جلسه بايد حداقل پنج روز پيش از تشکيل جلسه، توسط رئيس هيئت مديره و يا مدير عامل به اعضاى هيئت مديره ابلاغ گردد.

ماده 22- مدير عامل بالاترين مقام اجرايى "شرکت" بوده و مسئول اداره امور "شرکت" مى باشد و داراى وظايف و اختيارات ذيل است:

1- اجـراى مصوبــات مجمع عمومــى و هيئت مديــره و سـاير وظــايفى که مجمع عمومى و هيئت مديــره به وى تفويض مى نمايند.

2- تهيه صورتهاى مالى و صورتهاى مالى تلفيقى و گزارش عملکرد سالانه "شرکت".

3- تهيه و ارايه کليه گزارشات دوره اى "شرکت" و "شرکتهاى زيرمجموعه".

4- تهيه اصلاحيه اساسنامه "شرکت" و "شرکتهاى زيرمجموعه" حسب نياز و پيشنهاد به هيئت مديره.

5- تهيه برنــــامه هاى کوتاه مدت و ميان مدت براى شرکت و پيگيرى لازم جهت اين برنامه ها توسط "شرکتهاى زيرمجموعه" و پيشنهاد به هيئت مديره.

6- تهيه طرح تشکيلات و آيين نامه هاى مورد نياز "شرکت" و پيگيرى لازم جهت تهيه آنها توسط "شرکتهاى زيرمجموعه" و پيشنهاد آن به هيئت مديره.

7- نمايندگى شرکت در کليه مراجع قانونى با حق توکيل غير و ارجاع دعاوى به داورى و در موارد لازم ارايه پيشنهاد صلح و سازش به هيئت مديره با رعايت اصل يکصد و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

8- اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به کليه امور و عمليات "شرکت" به استثناى آنچه که از وظايف مجمع عمومى و هيئت مديره است، در چارچوب سياستها و خط مشى هاى مصوب شرکت.

9- انجام هر نوع معامله و انعقاد کليه قراردادها، تغيير و تبديل و يا فسخ آنها با رعايت قوانين و مصوبات مربوط.

10- افتتاح حسابهاى بانکى به نام "شرکت" پس از تصويب هيئت مديره.

11- عـــزل و نصب کليه مأموران و کارکنان "شرکت" و تعيين شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع، تشويق و تنبيه آنان بر اساس مقررات و آيين نامه هاى مصوب.

12- تهيه بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هيئت مديره.

ماده 23- مدير عامل مى تواند به تشخيص و اختيار و مسئوليت خود، بخشى از اختيارات خود را به يک يا چند نفر از اعضاى هيئت مديره و يا به هر يک از کارکنان شرکت تفويض و محول نمايد.

تبصره - مدير عامل مى تواند مشاورين مورد نياز در رشته هاى مختلف را براى مدتى که احتياج دارد دعوت به همکارى نموده و حق الزحمه آنان را پرداخت نمايد.

ماده 24- کليه اسناد، اوراق مالى و تعهدآور و قراردادهاى شرکت با امضاى ثابت مدير عامل و يکى از اعضاء هيئت مديره معتبر خواهد بود و مکاتبات شرکت به امضاى مدير عامل يا کسانى که از طرف او حق امضاء دارند انجام خواهد شد.

تبصره 1- برداشت از حسابهاى بانکى شرکت با امضاء مشترک مقامات مذکور در اين ماده و ذيحساب مجاز خواهد بود.

تبصره 2- در مورد قراردادهايى که بر اساس مصوبات هيئت مديره تنظيم و مبادله مى گردد، امضاء مدير عامل به تنهايى به نمايندگى از "شرکت" معتبر است.

ماده 25- بازرس و حسابرس مکلف است نسبت به صورتهاى مالى و يادداشتهاى توضيحى همراه آن و صحت مطالب و اطلاعاتى که مديران در اختيار مجامع عمومى قرار مى دهند و نيز صورتهاى مالى تلفيقى اظهار نظر نمايد. همچنين بازرس (حسابرس) بايد علاوه بر وظايفى که مطابق قانون تجارت به عهده دارد، هرگونه تخلف از قوانين و مقررات جارى را به اطلاع مجمع عمومى برساند.

ماده 26- به منظور اعمال منظم و روشمند فرآيند ارزيابى و حصول اطمينان از کارآيى و اثر بخشى عمليات و رعايت صرفه و صلاح اقتصادى و سنجش نحوه اعمال مديريت براساس معيارهاى از پيش تعيين شده و نظارت مستمر بر حسن اداره امور "شرکت" و "شرکتهاى زيرمجموعه" بر اساس برنامه ها و اهداف، کميته حسابرسى عملياتى زير نظر هيئت مديره تشکيل و موءظف است گزارشات مديريتى لازم را در اختيار هيئت مديره قرار دهد.

ماده 27- ســال مــالى "شرکت" از اول تير مــاه هر ســال شمسى شــروع و در تــاريخ 31 خــرداد ماه ســال شمسى بعد خاتمه مى يابد و صورتهاى مالي"شرکت" با رعايت اصول و ضوابط حسابداري، بايد همه ساله حداکثر تا پايان شهريور ماه همان سال تهيه و به بازرس تسليم شود.

تبصره - اولين سال مالى "شرکت" از تاريخ تشکيل تا پايان خرداد ماه خواهد بود .

ماده 28- در صورت ادغام دو يا چند شرکت از "شرکتهاى زيرمجموعه" شخصيت حقوقى جديدى از ادغام آنها با کليه دارايى ها و بدهى ها به قيمت دفترى و بدون حفظ شخصيت حقوقى قبلى آنها تشکيل مى گردد. اساسنامه شرکت جديد التأسيس جهت طى مراحل قانونى به تصويب مجمع عمومى "شرکت" خواهد رسيد.

ماده 29- اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم الاجراء مى باشد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3506/30/82 مورخ 1382/4/14 شوراى نگهبان به تأييد شوراى ياد شده رسيده است.

محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت