محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 11  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298941  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
برنامه تحول ادارى

شماره : 776/ت 28426 هـ
تاریخ : 25/1/1382

رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران
باسمه تعالی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1382 بنا به پیشنهاد شماره 880/1901 مورخ 9/1/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد اصل یكصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

1- اعتبارات مربوط به "برنامه تحول اداری" تحت شماره 10313 به منظور تحول و نوسازی اداری دستگاههای اجرایی بر اساس مصوبات هئیت وزیران، شورای عالی اداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در چارچوب موارد زیر هزینه گردد :

الف ـ انجام مطالعه به منظور سیاستگذاری، ارزشیابی، نظارت و اجرای احكام ماده (88) و بند "ب" ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

ب ـ عقد قرارداد با افراد حقیقی برای انجام اصلاحات تشكیلاتی دستگاه اجرایی در سطح كلان و خرد بر اساس ضوابط مصوب.

پ ـ عقد قرار داد حقیقی و حقوقی برای اصلاح روش های انجام كار و مكانیزه نمودن آنها

ت ـ اجرای طرح تكریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

ث ـ پرداخت جوایز و پاداش به كاركنان و مدیران موفق در جلب رضایت مردم و برنامه های تحول اداری

ج ـ استقرار سیستم های مدیریت كیفیت و تعالی سازمانی

چ ـ استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و اعطای جوایز به پیشنادهای موثر طبق مصوبات مربوط

ح ت انجام مطالعات لازم برای اجرای برنامه های اتوماسیون اداری، موضوع مصوبه شماره 722/013 ط مورخ 22/4/1381 شورای عالی اداری.

خ ـ انجام مطالعات لازم جهت تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها، موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 كل كشور

د ـ مطالعه و تنظیم برنامه های آموزشی در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت و ارزشیابی نظارت بر اجرای آنها

ذ ـ انجام مطالعات لازم جهت برنامه ریزی نیروی انسانی و بهگزینی نیروی انسانی و نظارت و ارزشیابی ان

ر ـ پرداخت هزینه های مربوط جهت ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی، موضوع تصویب نامه شماره 44642/ت 27701 هـ مورخ 28/10/1381 هیئت وزیران

ز ـ بررسی و مطالعه نظام های مدیریتی جهت دستیابی به الگوهای مناسب مدیریتی و طراحی، اجرا و ارزیابی آنها

ژ ـ انجام برنامه های فرهنگ سازی و ایجاد زمینة های ذهنی برای تحقق تحول اداری نظیر برگزاری سمینارهای تخصصی، آموزشی، میزگردهای تخصصی و تولید برنامة های سمعی و بصری و غیره.

س ـ انجام مطالعات به منظور بهنگام سازی قوانین مقررات و دستورعمل های اداری و مستند سازی

ش ـ استفاده از خدمات مشاوره ای افراد حقیقی و حقوقی در خصوص برنامه ةای تحول اداری، طرح تكریم ارباب رجوع و غیره.

2- دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب موارد فوق الذكر و مصوبات مربوط به تحول اداری، برنامه جامع اجرای اداری در دستگاه مربوط را تنظیم و پس از تایید شورا یا كمیسیون تحول اداری مربوط انجام دهند و نسخه ای از برنامه مصوب را حداكثر تا خرداد ماه سال 1382 برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور (معاونت امور مدیریت و منابع انسانی) ارسال نمایند.

تبصره 1- درصورت عدم تكافوی اعتبار برنامه تحول اداری برای اجرای برنامه جامع فوق الذكر، استفاده از اعتبارات برنامه خدمات اداری دستگاه مجاز است.
تبصره 2- معادل 25 صدم درصد از اعتبارات هزینه ای هر استان تحت عنوان برنامه تحول اداری به صورت ردیف متمركز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار می گیرد تا پس از تایید برنامه های تحول اداری پیشنهادی دستگاه ها و تصویب ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان، به دستگاه های ذیربط اختصاص یابد
تبصره 3- به منظور تسهیل در انجام هزینه های فوق الذكر، 50% از اعتبار برنامه تحول اداری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی می باشد.

3- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اختیار دارد برای تحقق برنامه های تحول اداری دستگاه هایی كه اعتبار آنها پاسخگوی انجام برنامه جامع آنها نمی باشد، علاوه بر موارد فوق از محل ردیف 503624 به دستگاه های ذیربط اختصاص دهد.

4- خرید تجهیزات، تأسیسات اجاره ساختمان و نظایر آن از محل اعتبارات این برنامه مجاز نمی باشد.

5- دستگاههای اجرایی موظفند هر شش ماه یك بار پیشرفت برنامه های تحول اداری دستگاه خود را پس از تأیید شورا یا كمیسیون تحول اداری ذیربط و ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان ها و گزارش های مربوط به دستگاه های اجرایی استان را به سازمان مدیریت ریزی كشور ارسال نمایند. سازمان مذكور گزارش جامع را به همراه تحلیل، ارزیابی و رتبه بندی دستگاه ها در اجرای برنامه های تحول اداری به شورای عالی اداری گزارش می نماید و این گزارش مبنای ارزیابی عملكرد دستگاه در اجرای تصویب نامه شماره 44642 ت 27701 هـ مورخ 28/10/1381 هئیت وزیران قرار خواهد گرفت.

6- به منظور عملیاتی شدن سیاست ها، برنامه ها و طرح های مربوط به تحول در نظام اداری در دستگاه های اجرایی و همچنین ایجاد انسجام در اجرا، پیگیری و نظارت امور مربوط، كلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی موظفند از محل تجمیع وظایف، ساختار سازمانی و نیروی انسانی شاغل در واحدهای ذیربط كه عهده دار وظایف مربوط به اصلاح اداری و توسعه فناوری می باشند، نسبت به ایجاد "مركز نو سازی و تحول اداری" با شرایطی كه به تصویب شورای عالی اداری می رسد، اقدام نمایند.

تبصره ـ سازمان های مشمول این تصویب نامه و تشكیلات مركز مزبور با تشخیص و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ابلاغ می گردد و به هر صورت ایجاد این مركز نباید موجب توسعه تشكیلاتی شود.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور "مجلس رییس جمهور" دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات كشور، دیوان عدالت اداری، اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی كل كشور، اداره كل حقوقی، اداره كل قوانین و مقررات كشور، كلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، استانداری های سراسر كشور و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت