محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 14  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298943  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
اصلاح تشكيلات حوزه مركزى وزارتخانه ها و سازمان هاى مستقل

شماره بخشنامه : 28216/105
تاریخ بخشنامه : 25/12/1381

رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران
باسمه تعالی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

بخشنامه به كلیه وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل وابسته به ریاست جمهوری

در اجرای بند ب ماده 104 و تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوری و به منضور نظام بخشیدن به تشكیلات حوزه مركزی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور، به پیوست ضوابط ساختار سازمانی وزارتخانه ها و سازمان های فوق الذكر ابلاغ میگردد.

خواهشمند است دستور فرمایید پیشنهادهای تشكیلاتی صرفاً در چارچوب صوابط مذكور تهیه و برای بررسی و تأیید به این سازمان ارسال گردد.

من ا... التوفیق
محمد ستاری فر
معاون رییس جمهور و رییس سازمان

«ضوابط ساختار سازمانی»
وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری

در اجرای بند ب ماده 104 و تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوری به منظور نظام بخشیدن به تشكیلات حوزه مركزی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور و ایجاد هماهنگی در ساختار سازمانی آنها و اجتناب از ایجاد واحدهای سازمانی مشابه و جلوگیری از گسترش غیر ضروری تشكیلات دولت، تعارف و ضوابط تشكیلاتی واحدهای سازمانی فوق الذكر را به شرح زیر ابلاغ می نماید :

(1) سیاست ها :

1/1. جلوگیری از توسعه كمی تشكیلات دولتی و كاهش تصدهای دولت و واگذاری تصدهای اقتصادی و اجتماعی به بخش غیر دولتی.

2/1. توسعه ارایه خدمات اجتماعی دولت از طریق بخش غیر دولتی با استفاده از روش های پیش بینی شده در ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

3/1. كاهش سطوح سازمانی (سلسله مراتب اداری) به منظور تسهیل در امر تصمیم گیری.

4/1. تجمیع واحدهای سازمانی و كاهش تعداد پست های مدیریتی تا پایان برنامه سوم توسعه به میزان 20 درصد وضعیت موجود.

5/1. رعایت اصل عدم تمركز در توزیع وظایف ملی و استانی.

6/1. تعیین وظایف سیاست گذاری، برنامه ریزی هدایت و نظارت برای حوزه مركزی دستگاههای اجرایی و پیش بینی وظایف اجرایی برای واحدهای استانی.

7/1. حذف واحدهای غیر ضروری از ساختار تشكیلاتی دستگاههای اجرایی

8/1. واگذاری امور عمومی و خدماتی به بخش غیر دولتی (در اجرای مصوبات شماره 46/14 موررخ 31/1/79 و شماره 429/013 ط مورخ 23/12/1379 شورای عالی اداری) و حذف پست های مربوط به فعالیت های مذكور.

9/1. عدم افزایش پست های سازمانی (با احتساب حذف پست های مذكور بند 8/1) جز در مواردی كه به موجب قوانین و مقررات تربیت دیگری مقرر شده باشد.

(2) تعارف اصطلاحات تنكیلاتی

1/2. توزیع وظایف . وظایف دستگاه با در نظر گرفتن پیوستگی و سنخیت فعالیت های تجزیه و تفكیك می شود و در قالب معاونت ها و سپس واحدهای سازمانی تقسیم و توزیع می گردد به نحوی كه در این تقسیم بندی بین وظایف واحدهای سازمانی تداخل و تشابه وجود نداشته باشد.

2/2. ضوابط تشكیلاتی : معیارهایی كه چگونگی توزیع وظایف، تعداد سطوح و تعداد واحدهای اصلاح ساختارهای تشكیلاتی دولت سازمانی را تعیین می نماید.

3/2. ساختار سازمانی : روابط میان واحدهای سازمانی كه حدود اختیارات، سلسله مراتب، سطوح فرماندهی و نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واحدها را نشان می دهد و شامل شرح وظایثف، نمودار سازمانی و پست های سازمانی می باشد.

4/2. سطح سازمانی : هر یك از مقاطع تشكیل دهنده سلسله مراتب سازمانی است كه جزء رده فرماندهی قرار می گیرد. بر اساس این ضوابط سطوح سازمانی حداكثر 4 سطح به ترتیب زیر می باشد :

1/4/2- وزیر یا بالاترین مقام سازمان.

2/4/2 – معاونت.

4/4/2- اداره كل ـ دفتر ـ مدیریت.

4/4/2- معاون مدیر كل (در صورتی كه اداره یا گروه در دفتر و اداره كل وجود نداشته باشد)، در غیر این صورت گروه و اداره سطح چهارم را تشكیل خواهد داد.

5/2- واحد سازمانی از اجزای ساختار سازمانی است كه در قالب یكی از انواع تشكل های سازمانی معاونت، اداره كل، دفتر، مدیریت، اداره و سایر موارد مذكور در بندهای بعدی این ضوابط، عهده دار انجام وظایف متجانس و مرتبط با اهداف دستگاه اصلی می باشد. در رأس هر واحد، پس سازمانی متناسب با اختیارات آن پیش بینی می شود.

6/2- واحد تابعه : واحدی است كه از نظر سیاست ها و خط مشی ها و نیز امور اداری و مالی و تشكیلاتی تابع دستگاه اصلی می باشد.

7/2- دستگاه : منظور از دستگاه در این ضوابط كلیه وزارتخانه ها و سازمان های مستقل كه تحت نظر رییس جمهور به استثنای وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد.

(3) عنوان و تعریف واحدهای سازمانی

1/3- گروه

1/1/3- گروه چهارمین سطح سازمانی است كه عهده دار انجام چند وظیفه از وظایف دفتر با مدیریت می باشد ماهیت وظایف گروه مطالعاتی و تحقیقاتی است گروه فاقد واحد تابعه است و در رأس آن رییس گروه قرار دارد.

2/1/3- هر گروه متناسب با وظایف و مأموریت های محوله حداقل دارای 5 پست سازمانی خواهد بود. تركیب پست های سازمانی گروه مشتمل بر پست های كارشناسی و كاردانی است.

2/3- اداره :

1/2/3- اداره چهارمین سطح سازمانی است كه عهده دار انجام چند وظیفه از وظایف اداه كل و مدیریت می باشد. وجه ؟؟؟ «اداره» اجرایی است اداره فاقد واحد تابعه است و در رأس آن «رییس» قرار می گیرد.

2/2/3- اداراتی كه عهده دار در امور ارایه ـ پشتیبانی بر اساس تنوع و تعداد فعالیت ها حداقل با 15 پست سرمانی ایجاد می شوند.

3/2/3- هر اداره كه انجام فعالیت های آن مستلزم ایجاد پست های كارشناسی باشد متناسب با مأموریت ها و وظایف مجموعه حداقل با 7 پست سازماین سازماندهی خواهد شد كه در این صورت حتی 4 پست آن كارشناسی خواهد بود.

4/2/3- در تشكیلات اداری اجرایی بر حسب تنوع و تعدد فعالیت های هر اداره پست «مسوول» پیش بینی می شود.

3/3- دفتر :

1/3/3- دفتر سومین سطح سازمانی است كه عهده دار انجام بخشی وظایف متجانس معاونت و یا دستگاه می باشد وجه غالب وظایف آن مطالعاتی آموزش یا تحقیقاتی است. در رأس دفتر «مدیر كل» قرار می گیرد.

2/3/2- هر دفتر می تواند با حداقل 25 پست سازمانی كه حداقل 70 درصد پست های آن كارشناسی باشد، تشكیل گردد.

3/3/3- در هر دفتر یك پست سازمانی با عنوان معاون پیش بینی می گردد.

4/3/3- وظایف دفتر در قالی گروه سازمانی می گردد. چنانچه در تشكیلات دفتر «گروه» پیش بینی نشود در این صورت در دفتر می توان پست های «كارشناس مسوول» و كارشناس ایجاد نمود در این حالت به ازاء كاهش هر سه گروه یك پست معاون را می توان به پست های معاون اضافه نمود.

5/3/3- چنانچه در ساختار ؟؟؟ دفتر، گروه ایجاد نشده باشد و پست های كارشناس مسوول و كارشناس مستقیماً تحت نظر معاون دفتر یا مدیر كل قرار گیرند و تعداد پست های دفتر حداقل 5/1 برابر حداقل مذكور در بند 2/3/3 باشند، حسب پیچیدگی و سنخیت وظایف دفاتر، تا 3 معاون برای دفتر قابل پیش بینی خواهد بود.

6/3/3- در صورتی كه وظایف دفتر در قالب گروه سازماندهی شود، معاون نقش دستیار و مشاور مدیر كل خواهد داشت و در سلسله مراتب فرماندهی قرار نمی گیرد و حسب ارجاع مدیر كل وظایف محوله را انجام خواهد داد.

4/3- اداره كل

1/4/3- اداره كل سومین سطح سازمانی است كه عهده دار انجام بخشی از وظایف متجانس معاونت و یا دستگاه می باشد و وجه غالب وظایف آن اجرایی است. در رأس اداره كل قرار می گیرد.

2/4/3- وظایف اداره كل در قلب «اداره» سازماندهی می شود.

3/4/3- برای هماهنگی و نظرات بر فعالیت های ادارات، برای حداقل 5 اداره یك اداره كل پیش بینی می شود.

4/4/3- در هر اداره كل 2 پست معاون پیش بینی می گردد.

5/3- مدیریت

1/5/3- مدیریت سومین سطح سازمانی است كه انجام بخشی از وظایف معاونت یا دستگاه را در زمینه فعالیت های مطالعاتی، تحقیقاتی و اجرایی بر عهده دارد و در مقایسه با دفتر و اداره كل از نظر اندازه و حجم فعالیت ها در حد نازلتری است. در رأس «مدیریت» مدیر قرار می گیرد.

2/5/3-در صورتی كه دستگاه دارای ؟؟؟؟ باشد كه از نظر حجم وظایف در سطح «دفتر» یا «اداره كل» قابل سازماندهی نباشد وظایف مورد نظر را می توان در سطح مدیریت سازماندهی نمود.

3/5/3- تعداد پست های هر مدیریت حداقل در سطح چهار اداره و یا چهار گروه می باشد لكن برای ایجاد مدیریت الزاماً وجود اداره و گروه ضروری نمی باشد و حسب مأموریت ها و وظایف مجموعه پست های سازمانی را می توان مستقیماً تحت نظارت مدیر و یا معاون وی فرماندهی نمود.

4/5/3- در هر مدیریت در صورت عدم وجود گروه یا اداره، حداكثر یك پست سازمانی معاون پیش بینی می شود. توضیح ـ در صورت عدم پیش بینی اداره گروه پست كارشناس مسوول را می توان در تشكیلات دفتر، اداره كل و مدیریت كه وجه غالب وظایف آنها كارشناسی باشد، ایجاد نمود. مشروط بر آن كه حداقل 2 پست كارشناسی یا كاردان را تحت نظارت داشته باشد.

6/3- مركز

1/6/3- مركز واحد سازمانی است كه انجام بخشی از وظایف دستگاه یا معاونت را در زمینه فعالیت های مطالعاتی، تحقیقاتی، آموزشی یا اجرایی به صورت متمركز در سطح ملی بر عهده دارد و در مقایسه با سایر واحدها از اختیارات بیشتری برخوردار می باشد.

2/6/3- در ساختار داخلی مركز متناسب با نوع وظایف آن، گروه یا اداره پیش بینی می شود. تعداد گروه ها یا ادارات تشكیل دهنده مركز، حسب نوع وظایف حداقل 2 برابر تعداد آنها در دفتر و اداره كل می باشد.

تبصره ـ در صورت عدم پیش بینی اداره یا گروه در مركز تعداد پست های این واحدهای سازمانی ملاك محاسبه ایجاد مركز می باشد.

3/6/3- تعداد معاونان مركز حسب نوع وظایف برابر تعداد تعیین شده برای دفتر و اداره كل می باشد.

4/6/3- مركز بر اساس این ضوابط در ساختار تشكیلاتی واحد تابعه تلقی می شود.

5/6/3- هر دستگاه در این صورت به ازاء ایجاد هر مدیریت یكی از پست های معاون مركز كاهش می یابد.

7/3- معاونت :

1/7/3- معاونت بالاترین سطح سازمانی پس از وزیر یا بلاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد كه انجام بخشی از وظایف، مرتبط با اهداف دستگاه را بر عهده دارد.

2/7/3- هر معاونت از حداقل واحد سازمانی در سطح دفتر، اداره كل و یا مركز تشكیل می شود. تبصره – در صورتی كه معاونت امور مجلس با سایر معاونت ها قابل ادغام نباشد برای تشكیل این معاونت با واحدهای سازمانی كمتری می توان اقدام نمود.

3/7/3- تعیین معاونت های دستگاه های متمول این ضوابط، حداكثر 5 معاونت تعیین می گردد.

تبصره 1 – چنانچه دستگاهی به معاونت بیشتری نیاز داشته باشد می تواند دلایل افزایش تعداد معاونت ها را برای تأیید به كمیته هماهنگی تشكیلات دستگاههای دولتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارایه نماید. در صورتی كه دلایل مورد تأیید كمیته سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور نباشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوری، هیأت وزیران نسبت به موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد.
تبصره 2 – معاونت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بر اساس بندهای 4 و 5 مصوبه شماره 450/14 مورخ 16/12/1378 شورای عالی اداری تعیین و تأیید خواهد شد.

(4) فعالیت های تحت نظر بالاترین مقام دستگاه :

4/1- روابط عمومی

2/4- حراست

3/4- گزینش

4/4- ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخگویی به شكایات

5/4- اموری كه حسب قوانین موضوعه، اداره آنها لزوماً تحت نظر بالاترین مقام دستگاه صورت می پذیرد.

تبصره – وزیر و یا رییس سازمان مستقل حسب مورد می تواند برخی از امور تحت نظر خود را به معاونت ها محول نماید.

6/4- به منظور جلوگیری از تعدد و پراكندگی واحدهای سازمانی تحت نظارت بالاترین مقام مسوول دستگاه امور ستاد شخصی وزیر شامل دفتر وزیر و ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخگویی به شكایات در یك واحد سازمانی سازماندهی شوند.

(5) مشاوران

به منظور همفكری و مساعدت به وزراء و معاونین دستگاه ها (اولین و دومین سطح سازمانی) در اداره واحدهای سازمانی پست مشاور برای سطوح فوق الذكر با ضوابط ذیل قابل پیش بینی می باشد.

1/5- به ازاء هر 2 دفتر یا اداره كل یا مركز تحت نظارت معاونت یك پست مشاور برای معاون دستگاه

2/5- تعداد 3 مشاور برای وزراء و رؤسای دستگاه

(6) سایر موارد

1/6- حداقل های تعیین شده در تعداد پست های واحدهای سازمانی برای مواردی است كه سنخیت وظایف جدید، تجمیع واحدها را میسر نسازد. در صورت وجود سنخیت وظایف، تا تكمیل 2 برابر حداقل های تعیین شده، برای تشكیل واحد سازمانی مجزا اقدام نخواهد شد. تبصره ـ تشكیل واحدهای سازمانی با بیش از 2 برابر پست های تعیین شده در صورت وجود توجیه و پیشنهاد دستگاه قابل بررسی و تأیید می باشد.

2/6- كمیته هماهنگی امور تشكیلات دستگاههای دولتی متشكل از معاونت امور مدیریت و منابع انسانی، معاونین بخشی ذیربط و مدیران ستادی و بخشی ذیربط و صاحب نظران در امور سازماندهی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، نظارت بر اجری دقیق این بخشنامه را بر عهده دارد و نمایندگان دستگاه ها، حسب مورد در جلسات كمیته شركت خواهند نمود.

3/6- از تاریخ تصویب و ابلاغ این بخشنامه هر گونه تغییر و اصلاح در ساختار سازمانی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل بر مبنای این ضوابط خواهد بود و دستگاه های مشمول آن می كنند با توجه به تكالیف مذكور در برنامه سوم توسعه تا پایان سال 1382 نسبت به اصلاح ساختار تشكیلاتی خود بر اساس مفاد این ضوابط اقدام نماید.

تعاریف و ضوابط تشكیلاتی موسسات دولتی
وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های مستقل

شماره بخشنامه : 16793/101
تاریخ بخشنامه : 13/9/1381

«ضوابط ساختار سازمانی»
مؤسسات دولتی وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های مستقل

در اجرای بند ب ماده 104 و تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوری و تكالیفی كه در قوانین و مقررات مختلف برای تأیید تشكیلات پیشنهادی دستگاه های دولتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور محول شده است و به منظور نظام بخشیدن به تشكیلات حوزه مركزی موسسات دولتی وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های مستقل و ایجاد هماهنگی در ساختار سازمانی آنها و اجتناب از ایجاد واحدهای سازمانی مشابه و جلوگیری از گسترش غیر ضرور تشكیلات دولت، تعاریف و ضوابط تشكیلاتی واحدهای سازمانی فوق الذكر را به شرح زیر ابلاغ می نماید :

(1) سیاست ها :

1/1- جلوگیری از توسعه كمی تشكیلات موسسات دولتی و كاهش تصد های دولت و واگذاری تصدی های اقتصادی و اجتماعی به بخش غیر دولتی.

2/1- توسعه ارایه خدمات اجتماعی دولت از طریق بخش غیر دولتی با استفاده از روش های پیش بینی شده در ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

3/1- كاهش سطوح سازمانی (سلسله مراتب اداری) به منظور تسهیل در امر تصمیم گیری.

4/1- تجمیع واحدهای سازمانی و كاهش تعداد پست های مدیریتی به میزان 20 درصد وضعیت موجود.

5/1- حذف واحدهای غیر ضرور از ساختار تشكیلاتی موسسات دولتی.

6/1- واگذاری امور عمومی و خدماتی به بخش غیر دولتی (در اجرای مصوبات شماره 46/14 مورخ 31/9/1349 و شماره 429/013 ط مورخ 23/12/1379 شورای عالی اداری) و حذف پست های مربوط به فعالیت های مذكور.

7/1- عدم افزایش پست های سازمانی (با احتساب حذف پست های مذكور در بند 6/1)، جز در مواردی كه به موجب قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

(2) تعاریف اصطلاحات تشكیلاتی :

1/2 – توزیع وظایف : وظایف دستگاه با در نظر گرفتن پیوستگی و سنخیت فعالیت ها تجزیه و تفكیك می شود و د قالب معاونت ها و سپس واحدهای سازمانی تقسیم و توزیع می گردد، به نحوی كه در این تقسیم بندی بین وظایف واحدهای سازمانی تداخل و تشابه وجود نداشته باشد.

2/2- ضوابط تشكیلاتی : معیارهایی كه چگونگی توزیع وظایف، تعداد سطوح و تعداد واحدهای سازمانی را تعیین می نماید.

3/2- ساختار سازمانی : روابط میان واحدهای سازمانی كه حدود اختیارات، سلسله مراتب، سطوح فرماندهی و نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واحدها را نشان می دهد و شامل شرح وظایف، نمودار سازمانی و پست های سازمانی می باشد.

4/2- سطح سازمانی : هر یك از مقاطع تشكیل دهنده سلسله مراتب سازمانی است كه جزء رده فرماندهی قرار می گیرد.

5/2- واحد سازمانی از اجزای ساختار سازمانی است كه در قالب یكی از انواع تشكل های سازمانی، معاونت، اداره كل، دفتر، مدیریت، اداره و سایر موارد مذكور در بندهای بعدی این ضوابط عهده دار انجام وظایف متجانس و مرتبط با اهداف دستگاه اصلی می باشد. در رأس هر واحد، پست سازمانی متناسب با اختیارات آن پیش بینی می شود.

6/2- واحد تابعه واحدی است كه از نظر سیاست ها و خط مشی ها و نیز امور اداری و مالی و تشكیلاتی تابع دستگاه اصلی می باشد.

7/2- موسسه دولتی موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.

(3) عنوان و تعریف واحدهای سازمانی

1/3- گروه

1/1/3- گروه سطح سازمانی است كه عهده دار انجام چند وظیفه از وظایف دفتر یا مدیریت می باشد. ماهیت وظایف گروه مطالعاتی و تحقیقاتی است. گروه فاقد واحد تابعه است و در رأس آن رییس گروه قرار دارد.

2/1/3- هر گروه متناسب با وظایف و مأموریت های محوله حداقل دارای 5 پست سازمانی خواهد بود. تركیب پست های سازمانی گروه مشتمل بر پست های كارشناسی و كاردانی است.

2/3- اداره

1/2/3- اداره سطح سازمانی است كه عهده دار انجام چند وظیفه از وظایف اداره كل و مدیریت می باشد. وجه غالب وظایف «اداره» اجرایی است. اداره فاقد واحد تابعه است و در رأس آن «رییس» قرار می گیرد.

2/2/3- اداراتی كه عهده دار امور اجرایی یا پشتیبانی می باشند بر اساس تنوع و تعداد فعالیت ها حداقل با 15 پست سازمانی ایجاد می شوند.

3/2/3- هر اداره كه انجام فعالیت های آن مستلزم ایجاد پست های كارشناسی باشد متناسب با مأموریت ها و وظایف محوله حداقل با 7 پست سازمانی، سازماندهی خواهد شد كه در این صورت حداقل 4 پست آن كارشناسی خواهد بود.

4/2/3- در تشكیلات ادارات اجرایی بر حسب تنوع و تعدد فعالیت های هر اداره پست «مسوول» پیش بینی می وشد.

3/3- دفتر

1/3/3- دفتر سطح سازمانی است، كه عهده دار انجام بخشی از وظایف متجانس معاونت و یا دستگاه می باشد و وجه غالب وظایف آن مطالعاتی، آموزشی یا تحقیقاتی است. در رأس دفتر «مدیركل» قرار می گیرد.

2/3/3- هر دفتر می تواند با حداقل 25 پست سازمانی كه حداقل 70 درصد پست های آن كارشناسی باشد، تشكیل گردد.

3/3/3- در هر دفتر یك پست سازمانی با عنوان معاون پیش بینی می گردد.

4/3/3- وظایف دفتر در قالب گروه سازماندهی می گردد. چنانچه در تشكیلات دفتر «گروه» پیش بینی نشود در این صورت در دفتر می ـوان پست های «كارشناس مسوول» و كارشناس ایجاد نمود. در این حالت به ازاء كاهش هر سه گروه یك پست معاون را می ـوان به پست های معاون اضافه نمود.

5/3/3- چنانچه در ساختار داخلی دفتر، گروه ایجاد نشده باشد و پست های كارشناس مسوول و كارشناس مستقیماً تحت نظر معاون دفتر یا مدیركل قرار گیرند و تعداد پست های دفتر حداقل 5/1 برابر حداقل مذكور در بند 2/3/3 باشند، حسب پیچیدگی و سنخیت وظایف دفاتر، تا 3 معاون برای دفتر قابل پیش بینی خواهد بود.

6/3/3- در صورتی كه وظایف دفتر در قالب گروه سازماندهی شود، معاون نقش دستیار و مشاور مدیركل را خواهد داشت و در سلسله مراتب فرماندهی قرار نمی گیرد و حسب ارجاع مدیركل وظایف محوله را انجام خواهد داد.

4/3- اداره كل

1/4/3- اداره كل سطح سازمانی است كه عهده دار انجام بخشی از وظایف متجانس و یا دستگاه می باشد و وجه غالب وظایف آن اجرایی است. در رأس اداره كل، مدیر كل قرار می گیرد.

2/4/3- وظایف اداه كل در قالب «اداره» سازماندهی می شود.

3/4/3- برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های ادارات، برای حداقل 5 اداره یك اداره كل پیش بینی می شود.

4/4/3- در هر اداره كل 2 پست معاون پیش بینی می گردد.

5/3- مدیریت

1//- مدیریت سطح سازمانی است كه انجام بخشی از وظایف معاونت یا دستگاه را در زمینه فعالیت های مطالعاتی، تحقیقاتی و اجرایی بر عهده دارد و در مقایسه با دفتر و اداره كل از نظر اندازه و حجم فعالیت ها در حد نازلتری است. در رأس «مدیریت»، مدیر قرار می گیرد.

2/5/3- در صورتی كه دستگاه دارای وظایفی باشد كه از نظر حجم وظایف در سطح «دفتر» یا «اداره كل» قابل سازماندهی نباشد وظایف مورد نظر را می توان در سطح مدیریت سازماندهی نمود.

3/5/3- تعداد پست های هر مدیریت حداقل در سطح سه اداره و یا سه گروه می باشد لكن برای ایجاد مدیریت الزاماً وجود اداره و گروه ضروری نمی باشد و حسب مأموریت ها و وظایف محوله، پست های سازمانی را می توان مستقیماً تحت نظارت مدیر و یا معاون وی سازماندهی نمود.

4/5/3- در هر مدیریت در صورت عدم وجود گروه یا اداره، حداكثر یك پست سازمانی معاون پیش بینی می شود.

توضیح ـ در صورت عدم پیش بینی اداره یا گروه پست كارشناس مسوول را می توان در تشكیلات دفتر، اداره كل و مدیریت كه وجه غالب وظایف آنها كارشناسی باشد، ایجاد نمود. مشروط بر آن كه حداقل 2 پست كارشناس یا كاردان را تحت نظارت داشته باشد.

6/3- معاونت

1/6/3- معاونت بالاترین سطح سازمانی پس از بلاترین مقام موسسه دولتی می باشد كه انجام بخشی از وظایف، مرتبط با اهداف دستگاه را بر عهده دارد.

(4) ضوابط طبقه بندی موسسات دولتی

معیارهای طبقه بندی موسسات دولتی به شرح زیر است :

1/4- مجری قانون خاص به صورت فراگیر در پهنه جغرافیایی كشور باشد.

2/4- ایفای وظایف موسسه تابعی از وضعیت و شرایط اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی كشور باشد.

3/4- در سطح ملی به عنوان دستگاه مرجع شناخته شوند.

4/4- انجام یك یا چند امر حاكمیتی در كشور را عهده دار باشند.

6/4- حائز موقعیت راهبردی، هدایت گروه جهت دهنده باشند.

7/4- گسترده جغرافیایی فعالیت ها در سطح كشور باشد.

تبصره : معیارهای فوق الذكر بر اساس قوانین و مقررات تاسیس موسسات دولتی تعیین می شود.

(5) معیارهای تفكیك موسسات دولتی در گروه های سه گانه به شرح زیر است :

گروه الف : موسسات دولتی كه حداقل دارای 5 ویژگی از معیارهای موضوع بند 3 باشند، در گروه الف قرار می گیرند.

گروه ب : موسسات دولتی كه حداقل دارای 4 ویژگی فرعی از معیارهای موضوع بند 4 باشند، در گروه ب قرار خواهند داشت.

گروه ج : سایر موسسات دولتی كه فاقد شرایط گروه الف و ب باشند در گروه ج قرار خواهند گرفت.

1/5- موسسات دولتی موضوع گروه (الف) برای انجام امور مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی مربوط می توانند از سطح سازمانی دفتر و انجام امور اجرایی مربوط از سطح اداره كل استفاده نمایند.

2/5- سطح سازمانی برای انجام امور مطالعاتی، تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی موسسات دولتی گروه ب مدیریت می باشد.

3/5- سطح سازمانی برای انجام امور مطالعاتی، تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی موسسات دولتی گروه (ج) مدیریت، گروه و اداره می باشد. تبصره : در صورتی كه با توجه به ماهیت وظایف، سازماندهی موسسه دولتی مستلزم استفاده از عناوین دیگر برای واحدهای سازمانی آن باشد حسب مورد با تأیید كمیته هماهنگی تشكیلات دستگاه های دولتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در یكی از سطوح تعریف شده قرار می گیرد.

4/5- تعداد معاونت های موسسات گروه الف حداكثر 4، گروه ب حداكثر 3 و گروه ج حداكثر 2 معاونت تعیین می گردد.

5/5- هر معاونت حداقل از 3 واحد سازمانی در سطوح تعیین شده تشكیل میشود.

6/5- موسسات دولتی گروه (ج) به شرط رعایت 5/1 برابر حداقل های تعیین شده برای تشكیل مدیریت، اداره و گروه (موضوع بندهای 1/2، 2/3 و 5/3) چنانچه از یك سطح سازمانی معاونت استفاده نمایند با سطح مدیریت سازماندهی می شوند و در صورت ایجاد دو سطح معاونت، سطوح اداره و گروه حسب ماهیت وظایف در تشكیلات داخلی آنها قابل پیش بینی است.

(6) فعالیت های تحت نظر بالاترین مقام موسسه دولتی

1/6- روابط عمومی

2/6- حراست

3/6- گزینش

4/6- ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخگویی به شكایات

5/6- اموری كه حسب قوانین موضوعه، اداره آنها لزوماً تحت نظر بالاترین مقام دستگاه صورت می پذیرد. تبصره : رییس مؤسسه دولتی حسب مورد می تواند برخی از امور تحت نظر خود را به معاونت ها محول نماید.

6/6- به منظور جلوگیری از تعداد و پراكندگی واحدهای سازمانی تحت نظارت بالاترین مقام مسوول دستگاه، امور ستاد تشخیصی ریاست موسسه شامل امور حوزه ریاست و ارزیابی عملكرد، بازرسی و پاسخگویی به شكایات روابط عمومی در یك واحد سازمانی سازماندهی شودند.

(7) مشاوران

به منظور همفكری و مشاوره به رؤسای موسسات دولتی گروه الف و ب، پست مشاوره با ضوابط ذیل قابل پیش بینی می باشد.

1/7- رؤسای مؤسسات گروه الف حداكثر 2 پست مشاور

2/7- رؤسای گروه ب حداكثر 1 پست مشاور

(8) سایر موارد

1/8- حداقل های تعیین شدهدر تعداد پست های واحدهای سازمانی برای مواردی است كه سنخیت وظایف جدید، تجمیع واحده را میسر نشازد. در صورت وجود سنخیت وظایف، تا تكمیل 2 برابر حداقل های تعیین شده، برای تشكیل واحد سازمانی مجزا اقدام نخواهد شد.

تبصره : تشكیل واحدهای سازمانی با بیش از 2 برابر پست های تعیین شده در صورت وجود توجیه و پیشنهاد دستگاه قابل بررسی و تأیید می باشد.

2/8- تعداد پست های مدیریتی مؤسسات دولتی بر مبنای 5/1 برابر حداقل های تعیین شده در بند 3 این ضوابط قابل تعیین خواهد بود.

3/8- كمیته هماهنگی امور تشكیلات دستگاه های دولتی متشكل از معاون امور مدیریت و منابع انسانی، معاونین بخشی ذیربط مدیران ستادی و بخشی مربوط و صاحب نظران در امور سازماندهی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه را بر عهده دارد و نمایندگان موسسات دولتی، حسب مورد در جلسات كمیته شركت خواهند نمود.

4/8- مؤسسات دولتی موظفند با توجه به مفاد بند 2 قسمت ب ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه نسبت به تطبیق ساختار سازمانی خود با ضوابط این بخشنامه اقدام نمایند.

5/8- از تاریخ تصویب و ابلاغ این بخشنامه هر گونه تغییر و اصلاح در ساختار سازمانی مؤسسات دولتی بر مبنای این ضوابط خواهد بود و دستگاه های مشمول آن مكلفند با توجه به تكالیف مذكور نسبت به اصلاح ساختار تشكیلاتی خود بر اساس مفاد این ضوابط اقدام نمایند.


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت