محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 14  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298944  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
تشكيلات سازمان استان

شماره مصوبه شورای عالی اداری : 181/13 . ط
تاریخ مصوبه شورای عالی اداری : 29/3/1380

كلیه وزارتخانه ها. سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

شورای عالی اداری در هشتاد و نهمین جلسه مورخ 23/3/1380، در اجرای بند «هـ» ماده (2) و بند (4) قسمت «ب» ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه، به منظور حركت به سمت تمركز زدایی از اداره امور و توزیع منطقی اختیارات و مسئولیت ها بین واحدهای مركزی و استانی و ایجاد تشكیلات مناسب برای تجمیع كلیة, فعالیت های مربوط به یك وزارتخانه در سازمان استانی واحد، تصویب نمود :

1- سازمان استان، واحد سازمانی تابعة وزارتخانه است كه به منظور اعمال اختیارات و انجام وظایف وزارتخانه در استان تشكیل و كلیة وظایف و واحدهای تابعة وزارتخانه، در استان در آن تجمیع می گردند. وظایف و اختیارات سازمان استان عبارت است از :

1/1- انجام كلیة امور مربوط به وزارتخانه در سطح استان

2/1- پیشنهاد برنامه و بودجة سالانه سازمان به مراجع ذیربط جهت تصویب در چارچوب سیاست های عمومی دولت و بخش

3/1- اجرای سیاست ها و خط مشی های ابلاغی از طرف وزارتخانه متبوع

4/1- ارایه گزارش عملكرد سازمان به استانداری و وزارتخانة متبوع و دستگاه های نظارتی قانونی

5/1- نظارت بر حسن انجام وظایف شعب و نمایندگی های شركت های وابسته به وزارتخانه در سطح استان

6/1- پیشنهاد اصلاح ساختار های مدیریتی به وزارتخانه متبوع و نمودار تشكیلاتی و ساختار نیروی انسانی سازمان و هر گونه تغییر و اصلاح در آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

7/1- انجام امور محوله از طرف نهادهای ذیصلاح استانی در راستای سیاست های عمومی دولت و بخش

8/1- همكاری و هماهنگی با سازمانها و واحدهای اجرایی استان در پیشبرد برنامه های استانی

تبصره 1 : آن دسته از شركتهای دولتی كه گسترده و قلمرو وظایف آنها استانی است و برای انجام آنها ضرورتی به تبعیت از حوزة مركزی شركت متبوع خود در امور اجرایی ندارند به صورت وابسته به سازمان استانی وزارتخانه مربوط اداره خواهند شد. تبصره 2 : سازمان استان در وزارتخانه هایی تشكیل خواهد شد كه با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور امكان اجرای این مصوبه در آنها فراهم باشد.

2- رئیس سازمان با انتخاب و حكم وزیر منصوب می شود و به صورت زیر در دو زمینه پاسخگو خواهد بود :

1/2- مسئولیت پاسخگویی به وزیر در زمینة طرح ها و وظایف ملی و تحقق سیاست ها و برنامه های وزارتخانه متبوع در استان

2/2- مسئولیت پاسخگویی به استاندار در زمینه تحقیق سیاست ها و برنامه های وزارتخانه در استان و نیز تحقق برنامه ها و تصمیمات نهادهای تصمیم گیر استانی

تبصره : در انتخاب رئیس سازمان استان، هماهنگی لازم با استاندار به عمل خواهد آمد.

3- سطح مدیریتی «رئیس سازمان استان» بالاتر از مدیر كل و پائین تر از معاون وزیر خواهد بود. گروه شغلی، شرایط احراز و میزان فوق العاده های روسای سازمان های استانی با توجه به پیچیدگی و گستردگی حیطة وظایف، حسب مورد با تصویب شورای امور و استخدامی كشور، شورای حقوق و دستمزد و سایر مراجع قانونی تعیین خواهد شد.

تبصره 1 : سطح مدیریتی معاون رییس سازمان استان معادل سطح «مدیریت» خواهد بود.
تبصره 2 : غزل و نصب مدیران و مسوولان واحدهای استانی سازمان های تجمیع شده در سازمان استان بنا به پیشنهاد رییس سازمان استان و تأیید رییس سازمان مركزی و حكم رئیس سازمان استان خواهد بود .

4- ضوابط تشكیلاتی سازمانهای استانی ظرف مدت 2 ماه با رعایت بند « پ » ماده 5 آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 145 /ت 23842 ة – مورخ 12/2/1380 هیأت وزیران توسط سازمان مدیریت و برنامه ربزب كشور ابلاغ خواهد شد .

5- وزارتخانه ها موظفند نسبت به انجام تغییرات لازم در ساختار تشكیلات مركزی سازمان هایی كه واحد استانی آنها تجمیع می شود متناسب با شرایط جدید و به نحوی كه در چارچوب سیاستها و ببرنامه های كلان وزارتخانه ، وظیفه برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر امور تخصصی واحدهای استانی مرتبط با خود را عهده دار باشند ، اقدام نمایند .

6- با ایجاد سازمان استان برای هر یك از وزارتخانه ها ، كلیه امكانات ، اعتبارات ، تعهدات ، اموال و دارایی ها و كاركنان واحدهای تابعه دراستان به سازمان استان منتقل و تحت مدیریت واحد اداره می شوند .

7- كلیه وزارتخانه ها مكلفند ظرف مدت 2 ماه پس از تشكیل سازمان استان ،نسبت به تفكیك وظایف ستاد مركزی وزراتخانه و سازمان استانی با رعایت موارد زیل اقدام و مراتب را به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور بر :

1/7- تجمیع فعالیت های مربوط به وزارتخانه

( به جز شركت هایی كه مشمول مفاد تبصره بند ژ «1» نمی باشند ) در سطح استان ها در واحدهای سازمانی یكپارچه با رعایت اصل كوچك سازی و عدم گسترش تشكیلات دولت

2/7 – انتقال اختیارات و مسئولیت های اجرایی به سازمان استان .

3/7 – تقویت جنبه های اعمال حاكمیت و برنامه ریزی، سیاستگذاری، هدایت و نظارت وزارتخانه و حذف تصدی های غیر ضرر

4/7 – پیش بینی ثبات لازم در وظایف و ساختار سازمانی واحدهای استانی به گونه ای كه امكان برنامه ریزی و پیگیری امور اجرایی در كوتاه مدت و میان مدت وجود داشته باشد .

5/7 – تنظیم روابط واحدهای استانی با سایر واحدهای وابسته غیر قابل ادغام در سازمان استان ( نظیر شركت ها)

6/7 – تنظیم روابط سازمان استان با ستاد مركزی

7/7 – تعیین نحوة مشاركت واحدهای استان در تنظیم سیاست ها و خط مشی های دستگاه های اجرایی

8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است ظرف مدت 6 ماه نسبت به تشكیل سازمان استانی وزارتخانه ها اقدام نماید.

9- مسئولیت اجرای این مصوبه با همكاری وزارتخانه ها به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می باشد و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت اجرای مصوبه را در پایان سال 1380 به شورای عالی اداری ارایه خواهد كرد.

محمد رضا عارف
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداریایجاد انسجام در واحدهای استانی سازمان های دولتی

شماره مصوبه شورای عالی اداری : 655/13 . ط
تاریخ مصوبه شورای عالی اداری : 3/4/1381

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

شورای عالی اداری در نود و دومین جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به منظور اصلاح ساختار تشكیلات دستگاه های اجرائی و جلوگیری از انجام وظائف موازی و ایجاد انسجام در واحدهای استانی سازمان های دولتی تصویب نمود:

الف: جهت ایجاد انسجام در واحدهای استانی سازمانی های دولتی اقدامات ذیل صورت پذیرد :

1- واحدهای استانی سازمان ها و مراكز و مؤسسات وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با حفظ مأموریت ها و وظایف سازمانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادغام می گردند.

2- واحدهای استانی سایر سازمان ها كه در سطح استان ها بیش از یك واحد سازمانی دارند و مشمول مصوبه شماره 181/013 ط. مورخ 29/3/1380 شورای عالی اداری مبنی بر تجمیع واحدهای استانی نمی باشند (اعم از سازمان هایی كه براساس مقررات شركت های دولتی اداره می شوند و یا سایر سازمان ها) در یكدیگر ادغام و سطح سازمانی واحدهای تجمیع شده متناسب با حجم و اهمیت وظائف آن به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تعیین می گردد.

3- اموال، دارائی ها، اعتبارات و پرسنل واحدهائی گه در واحدهای استانی سازمان مركزی ادغام می گردند جزء اموال، دارائی، اعتبارات و پرسنل سازمان مركزی قرار می گیرند.

4- آن قسمت از مقررات مذكور در مصوبه شماره 181/013 ط مورخ 29/3/1380 شورای عالی اداری در مورد تجمیع واحدهای استانی وابسته به وزارتخانه ها كه با مفاد این مصوبه مغایرت ندارد برای سازمان های فوق الذكر لازم الاجرا می باشند.

ب : مركز آموزش مدیریت دولتی و مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با كلیه اموال، دارائی ها، اعتبارات و پرسنل در یكدیگر ادغام و عنوان آن موسسه آموزش و پژوهش مدیری و برنامه ریزی می گردد. كلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دو سازمان یاد شده به ترتیب در معاونت های اموزشی و پژوهشی موسسه مذكور سازماندهی می گردند.

تشكیلات موسسه فوق الذكر بر اساس ضوابط ساختار تشكیلاتی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل (بخشنامه شماره 28216/105 مورخ 25/2/81) حداكثز ظرف مدت دو ماه با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به موارد اجرا گذاشته می شود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن را به شورای عالی اداری ارائه می نماید.

من ا... التوفیق
محمد ستاری فر
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداریضوابط تشكیلاتی سازمان استان وزارتخانه ها

شماره بخشنامه : 18427/105
تاریخ بخشنامه : 8/11/1380

بخشنامه به كلیه وزارتخانه ها

در اجرای بند 4 مصوبه شماره 181/013ط مورخ 29/3/1380 شورای عالی اداری به پیوست ضوابلط تشكیلاتی سازمان استان وزارتخانه ها ابلاغ می گردد، خواهشنمند است دستور فرمایید پیشنهادهای لازم را در چارچوب ضوابط مذكور تهیه و برای بررسی و تایید به این سازمان ارسال نمایند .

توفیق، عزت و سربلندی براش ما خواستاریم

من ا... التوفیق
محمد ستاری فر
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداریضوابط تشكیلاتی سازمان استان وزارتخانه ها

در اجرای بند 4 مصوبه شماره 181/013ط مورخ 29/3/1380 شورای عالی اداری به پیوست ضوابلط تشكیلاتی سازمان استان وزارتخانه ها ابلاغ می گردد، خواهشنمند است دستور فرمایید پیشنهادهای لازم را در چارچوب ضوابط مذكور تهیه و برای بررسی و تایید به این سازمان ارسال نمایند .

موضوع بند 4 مصوبه شماره 181/013ط مورخ 29/3/1380 شورای عالی اداری در اجرای مصوبه شماره 181/013ط مورخ 29/3/1380 شورای عالی اداری موضوع تشكیل سازمان استانی وزارتخانه ها، كلیه وزارتخانه ها مكلفند واحدهای استانی ذی ربط و مؤسسات وابسته (به استثنای شركت های مستقل دولتی) را در قالب سازمان استان تجمیع نمایند. در این رابطه لازم است ضمن رعایت موارد مندرج در بند 7 مصوبه مذكور در زمینه تفكیك وظایف ستاد مركزی و سازمان های استانی، تشكیلات سازمان استان را طبق ضوابط ذیل تهیه و به این سازمان پیشنهاد نمایند :

1- وزارتخانه ها موظفند شرح وظایف و پست های سازمانی سازمان استان را حداكثر تا سقف تعداد كل پست های سازمانی مصوب موجود واحدهای تجمیع شده و با جهت گیری واگذاری وظایف اجرایی به بخش غیر دولتی و حذف وظایف تكراری و غیر ضرور، تنظیم و برای تأیید به این سازمان ارسال نمایند.

تبصره ـ پست هایی كه به استناد مصوبه شماره 46/14 مورخ 31/1/1379 شورای عالی اداری حذف شده است مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

2- در وزارتخانه هایی كه حداقل 2 «اداره كل» یا «مدیریت» مستقل آنها در استان وجود داشته باشد، با تجمیع آنها سازمان استان تشكیل می شود.

3- بالاترین سطح سازماناستان «رییس سازمان استان» است. در صورتی كه پیش بینی اتموری نظیر، روابط عمومی، بازرسی و پاسخگویی به شكایات، حقوقی، حراست و گزینش در تشكیلات سازمان استان ضرورت داشته باشد، امور فوق الذكر حتی الامكان در قالب پست های سازمانی محدود و به صورت مركب و چند پیشه در حیطه نظارت «رییس سازمان» در نظر گرفته می شود.

4- «معاونت» و «مدیریت» پس از رییس سازمان دومین سطح توزیع اختیارت و مسولیت ها در سازمان استان می باشد.

تبصره : معاونان سازمان استان هم سطح مدیر می باشند.

5- منظور از «معاونت» و «مدیریت» در این ضوابط، سطوح سازمانی هستند كه انجام مجموعه ای از وظایف متجانس سازمان استان را عهده دار می باشند.

1/5- در تشكیلات سازمان های استان امور پشتیبانی حتی المكان در قالب یك واحد سازمانی سازماندهی می شود.

6- چنانچه ماهیت وظایف معاونت یا مدیریت سازمان استان در زمینه فعالیت های كارشناسی نظیر امور مطلعاتی، نظارتی و تحقیقاتی باشد واحد تابعه آنها با عنوان «گروه» سازماندهی می شود.

1-6- گروه سطح سازمانی است كه یك یا چند فعالیت مطالعاتی و تحقیقاتی از وظایف «معاونت» یا «مدیریت» را بر عهده دارد. گروه فاقد واحد تابعه است و در رأس آن رییس گروه (كارشناس) قرار می گیرد. در گروه پست «معاون» پیش بینی نمی شود.

2/6- هر گروه متناسب با وظایف و مأموریت های محوله حداقل دارای 5 پست سازمانی خواهد بود.

3/6- تركیب پست های سازمانی «گروه» مشتمل بر «كارشناسی» و كاردانی است.

7- اداره عهده دار انجام بك یا چند فعالیت فرعی متجانس از وظایف «معاونت» یا «مدیریت» می باشد. ماهیت وظایف «اداره» كارشناسی و اجرایی است و در رأس اداره «رییس» قرار می گیرد.

1-7- هر اداره كه فعالیت كارشناسی آن نسبت به فعالیت های اجرایی بیشتر باشد متناسب با مأموریت ها و وظایف محوله حداقل دارای 7 پست سازمانی خواهد بود كه در این صورت حداقل 4 پست آن باید كارشناسی باشد.

2/7- اداراتی كه غالب فعالیت های آنها اجرایی است (نظیر : امور پشتیبانی مشتمل بر اداری، مالی و خدماتی) بر اساس تنوع و تعدد فعالیت ها حداقل با 15 پست سازمانی ایجاد می شوند.

تبصره ـ در ادارات اجرایی بر حسب تنوع و تعدد فعالیت های هر اداره، پست مسوول پیش بینی می شود.

3/7- در تشكیلات ادارات اجرایی كه از تعدد، تنوع و كثرت وظایف برخوردار باشند، با تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می توان یك پست «معاون» پیش بینی نمود.

4/7- در صورت ضرورت می توان در تشكیلات حوزه ریاست گروه یا اداره بر اساس این ضوابط ایجاد نمود.

8- پست كارشناس مسوول را می توان در تشكیلات حوزه ریاست، معاونت، مدیریت، گروه و اداره كه غالب وظایف آن كارشناسی باشد (موضوع بند 1/7) ایجاد نمود مشروط بر آنكه حداقل 2 پست «كارشناسی» و «كاردان» را تحت نظارت داشته باشد.

9- در صورتی كه نوع وظایف و مأموریت ها ایجاد نماید، كه معاون یا مدیر به طور مستقیم با كاركنان ذی ربط در ارتباط باشند و نیازی به ایجاد سطوح سرپرستی «گروه» و «اداره» نباشد، می توان معادل حداقل پست های تعیین شده برای سطوح فوق الذكر، به طور مستقیم تحت نظر معاونت یا مدیرت پست سازمانی ایجاد نمود.

10- به منظور هماهنگی و نظارت بر كار «گروه ها» و «ادارات» برای حداقل هر 3 «گروه» یا هر 3«اداره» و یا حداقل 5 «كارشناس مسوول» یك «معاونت» یا «مدیریت» ایجاد می شود. مشروط بر آنكه تعداد معاونت ها و مدیرت ها از 80 درصد سطوح مدیریتی و سرپرستی در ابتدای برنامه سوم توسعه تجاوز نكند. (به استناد بند پ ماده 5 برنامه جامع نیروی انسانی مصوبه شماره 5145/ت 23842هـ مورخ 12/2/1380)

1/10- در حیطه نظارت مدیریت ها می توان یك پست «معاون» ایجاد نمود.

تبصره : در صورتی كه در تشكیلات مدیریت «اداره» یا «گروه» پیش بینی نشده باشد، یك پست معاون دیگر می ـوان اضافه نمود.

2/10- حداكثر تعداد پست های سازمانی در سطوح سازمانی تعریف شده در این ضوابط معادل دو برابر حداقل های تعیین شده خوادهد بود.

11- سطح تشكیلاتی واحدهای دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان ها حداكثر برابر سطح سازمانی «اداره» می باشد و ضوابط تشكیلاتی آن متعاقباً ابلاغ می گردد.

12- رییس سازمان استان مكلف است سیاست های تخصصی دستگاه مركزی واحدهای مستقل تجمیع شده را در انجام فعالیت های مربوط رعایت نماید.


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت