محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 13  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298942  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران

رئیس جمهور
شورای عالی اداری
باسمه تعالی


وزارتخانه ها، موسسات، شركتهای دولتی، بانك ها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می كنند.

«ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران»

شورای عالی اداری در یكصدمین جلسه مورخه 24/12/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیران و برنامه ریزی كشور به منظور ارتقاء بهره وری و كارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی و برقراری نظام مطلوب انتخاب و انتصاب مدیران و متخصص و ایجاد ثبات در مدیریت ها و افزایش انگیزش كاركنان برای ارتقای شغلی، «ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران» را به شرح زیر تصویب نمود.

الف) دایره شمول

ماده 1 ـ مدیران مشمول ارزیابی مشاغل مدیران، مدیران شركتهای دولتی، رؤسای ادارات و عناوین مشابه و همطرازان آنها (مدیران میانی و عملیاتی) در كلیه و دستگاههای فوق الذكر مشمول این مصوبه می باشند.

تبصره ـ همطرازان مشمول این مصوبه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و تصویب شورای امور اداری و استخدامی تعیین می گردد.

ب ) معیارهای انتخاب

ماده 2 ـ مشمولین این مصوبه بر اساس سه معیار كلی وظالیف، نقش ها و مهارت های مدیریتی متناسب با پست مورد تصدی انتخاب می شوند (جدول پیوست)

تبصره : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است سطوح مختلف مدیریتی (عالی، میانی، عملیاتی) را مشخص نموده و به دستگاهها ابلاغ نماید.

ماده 3 – حداقل شرایط لازم برای انتصاب در مشاغل مدیریتی و سرپرستی عبارتند از :

1- دارا بودن مدرك كارشناسی مرتبط با رشته شغلی (طبق طرحهای طبقه بندی مشاغل)

2- گذراندن دوره آموزش مدیریت و یا دارابودن مدرك كارشناسی ارشد در یكی از رشته های مدیریت.

3- حداقل 6 سال سابقه تجربی در رشته های شغلی مربوط یا مشابه و یا دو سال سابقه مدیریت در رشته های شغلی مربوط یا مشابه

4- اخذ حداقل 60 امتیاز از معیارهای كلی وظایف، نقش ها و مهارتهای مدیریتی یا تشخیص كمیته امور مدیران، شوراها و كمیسیون های تحول اداری. (جدول موضوع ماده 2)

تبصره 1- شرایط تحصیلی و تجربی برای انتخاب در مشاغل مدیریت (سرپرستی یا پایه) بر اساس ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی كشور می باشد.
تبصره 2 – شورای تحول اداری یا كمیسیون تحول اداری دستگاهها می تواند علاوه بر شرایط فوق الذكر شرایط اختصاصی برای تصدی پست های مدیریتی تعیین و ملاك عمل قرار دهند و حد نصاب مذكور در بند 4 را متناسب با شرایط دستگاه و مدیران موجود افزایش دهد.

ج ) فرایند انتخاب، انتصاب و تغییر

ماده 4- انتخاب افراد به پست های موضوع این مصوبه از انتخاب طریق مقامات یا مدیران ذیربط و تایید شورا و یا كمیسیون تحول اداری دستگاه انجام می گیرد.

ماده 5 ـ شورا یا كمیسیون تحول اداری دستگاه بر اساس ضوابط و دستورالعملهای تهیه شده كه به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی می رسد، شایستگی افراد پیشنهادی را مورد بررسی قرار داده و اعلام نظر می نماید.

ماده 6 – مدیران و سرپرستان موضوع این مصوبه توسط مقام مسئول دستگاه برای مدت 4 سال منصوب می شوند

تبصره 1- احكام مدیران و سرپرستانی كه عملكرد چهار سال گذشته آنها مثبت ارزیابی شود، با تایید مقامات مسوول قابل تمدید خواهد بود.
تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است دستورالعمل و ضوابط ارزیابی عملكرد مدیران و سرپرستان را تهیه و جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ نماید.

ماده 7- به منظور انگیزش برای كاركنان در مسیر پیشرفت شغلی و انتصاب به پستهای سرپرستی و مدیریتی، مسئولین دستگاهها ترتیبی اتخاذ كنند كه حتی الامكان انتخاب افراد از كاركنان داخل دستگاه انجام شود.

تبصره 1- در صورتی كه انتخاب افراد واجد شرایط از كاركنان درون دستگاه امكانپذیر نباشد، دستگاههای اجرایی می توانند حداكثر تا بیست درصد انتصاب خود را در رده مدیران از افراد خارج از دستگاه ذیربط انجام دهند.
تبصره 2- به منظور ارتقاء مشاركت بانوان در مدیریتی، دستگاههای اجرایی موظف هستند برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای شناسایی و ارتقاء توانمندیهای بانوان و انتصاب آنها در سطوح مدیریتی انجام دهند به نحوی كه همه ساله انتصاب بانوان در پست های مدیریتی افزایش یابد.

ماده 8 – هر گونه جابجایی قبل از پایان دوره تصدی موضوع ماده شش این مصوبه، با توجه به نتایج ارزیابی عملكرد فرد، بر اساس پیشنهاد مقامات مسئول و با تایید شورا و یا كمیسیون تحول اداری دستگاه امكان پذیر است.

تبصره 1- شورا یا كمیسیون تحول اداری مكلف است برای رسیدگی به پیشنهاد ارایه شده، در صورت تقاضای مستخدم ذیربط جلسه را با حضور مربوط را با حضور وی تشكیل دهد.
تبصره 2- در صورت تشخیص عدم توانایی فرد انتخاب شده برای انجام وظایف محوله، مدیر مافوق می تواند فرد منصوب شده را بدون طی تشریفات فوق الذكر در مدت شش ماه نخست انتصاب، تغییر دهد.
تبصره 3- اجرای این ماده در مورد فرمانداران و بخشداران تابع ضوابط خاصی خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 9- به منظور شناسایی افراد شایسته برای تصدی پست های مدیریتی و فراهم نمودن زمینه های بروز

توانایی و لیاقت افراد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و دستگاهها می توانند نسبت به برگزاری آزمون های عمومی و اختصاصی مدیریتی از بین داوطلبان پست های مدیریتی اقدام و بانك اطلاعاتی مورد نیاز را ایجاد نموده و افراد واجدشرایط را به مقامات مسوول معرفی نمایند.

د) سازمان كار

ماده 10- سیاست گذاری، هدایت، تصویب مقررات و ضوابط لازم برای استقرار نظام شایسته سالاری به عهده شواریعالی اداری می باشد.

تبصره : ضوابط و دستورالعمل های لازم برای تشخیص و تایید صلاحیت مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و همطرازان آنان (مدیران عالی) به تصویب این شورا می رسد.

ماده 11 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه، پی گیری و اجرای این مصوبه بعمل آورد.

تبصره : دستگاههای مشمول این مصوبه موظفند گزارشهای مربوط به انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران و سرپرستان را هر شش ماه یكبار براساس دستورالعمل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این سازمان ارایه دهند و سازمان مزبور پس از جمع بندی، گزارش دستگاههای اجرایی را تهیه و به شورای عالی اداری تقدیم می كند.

ماده 12- وظایف شوراها و كمیسیون های تحول اداری دستگاهها در اجرای مفاد این مصوبه به شرح زیر است:

1- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران در دستگاه
2- تهیه ضوابط و دستورالعمل های داخلی برای استقرار مصوبه.
3- بررسی و تایید شایستگی افراد پیشنهاد شده توسط مرجع ذیربط
4- تهیه گزارشهای دوره ای د رخصوص اجرای مصوبه در دستگاه ذیربط

تبصره 1- شوراها و یا كمیسیون های تحول اداری می توانند نسبت به تشكیل كمیته امور مدیران با مسئولیت یكی از معاونین دستگاه اقدام و انجام امور فوق را به این كمیته تفویض نمایند.
تبصره 2- بررسی و تایید صلاحیت افراد در سطوح مدیریتی و سرپرستی كه محل خدمت آنان در واحدهای استانی یا شهرستانی می باشد توسط كمیسیون تحول اداری استان (مستقر در هر دستگاه) و با در نظر داشتن مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری در خصوص تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران انجام می شود.

ماده 13- عالی ترین مقام دستگاه ها مسئول حسن اجرای این مصوبه در دستگاه متبوع می باشند.

من ا... التوفیق
محمد ستاری فر
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

رونوشت : دفتر مقام معظم رهبری ـ دفتر ریاست محترم جمهوری ـ دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ـ دفتر ریاست محترم قوه قضاییه ـ كلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ـ استانداران محترم سراسر كشور ـ كمیسیون های امور اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ـ دفتر بازرسی رییس جمهور ـ دفتر ریاست دیوان عدالت اداری ـ اداره كل قوانین و مقررات ریاست جمهوری ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ـ دفتر امور شوراها و مجامع عمومی نهاد ریاست جمهوری ـ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.

«دستورالعمل اجرایی ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیر»

شماره:1804113517
تاریخ : 17/6/1382

بخشنامه به كلیه وزارتخانه ها، موسسات شركتهای دولتی، بانك ها شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می كنند.

«ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیر» به منظور نظام مند نمودن برنامه تحول در نظام اداری در یكصدمین جلسه شورای عالی اداری به تصویب رسیده و طی مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 11/1/82 به دستگاههای ذی ربط ابلاغ گردیده است.

مطابق ضوابط مذكور، اهداف و محورهای مهم در انتخاب انتصاب و نغییر مدیران عبارتند از :

1- توجه به اصل شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران از طریق شناسایی و ارزیابی افراد با استفاده از معیارهای شایستگی.

2- ایجاد فرصت برابر برای داوطلبان تصدی پست های مدیریتی با تشكیل بانك اطلاعات مدیران

3- افزایش انگیزش كاركنان برای ارتقاء در مسیر پیشرفت شغلی

4- توجه به ثبات در مدیریت های اثر بخش از طریق زمان مند نمودن انتصابات و توجه به ارزیابی عملكرد مدیران

5- شفاف سازی و مستند سازی فرآیند انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران از طریق فرآیند های تعریف شده در تصویب نامه و دستور العمل های مربوط.

در همین رابطه و به منظور فراهم آوردن زمینه لازم برای عملیاتی شدن مفاد تصویبنامه مذكور و تبیین فرآیند انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران «دستورالعمل اجرایی ضوابط انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران» ابلاغ می گردد. دستگاههای مشمول با عنایت به شرایط و ویژگی های خاص خود بایستی دستورالعمل های لازم را حداكثر تا آبان ماه 1382 تهیه و پس از تأییدسازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اجرا نمایند.

محمود عسگری آزاد
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

الف ) دایره شمول

1- مدیران سطح میانی و پایه (عملیاتی) براساس تعاریف زیر مشمول مصوبه ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران شورای عالی اداری و این دستور العمل قرار می گیرند.

- مدیران سطح میانی آن دسته از مدیرانی می باشند كه وظیفه هماهنگی ایجاد ارتباط بین سطوح عالی (مقامات) و سرپرستی را بر عهده دارند مدیران مشمول طرح ارزشیابی مدیران و همتراز آنها از مدیران سطح میانی محسوب می شوند.

- مدیران سطح پایه (سرپرستی) شامل آن دسته از مدیرانی می شود كه وظیفه اجرای برنامه ها و سیاست های سازمانی را بر عهده دارند و تحت نظر مدیران سطح میانی قرار دارند.

2- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، انتصابات جدید (در دایره مدیران مشمول ضوابط) باید بر اساس فرایند پیش بینی شده در این دستورالعمل صورت گرفته و هر گونه انتصاب، خارج از ضوابط مذكور ممنوع می باشد.

تبصره ـ ادامه فعالیت مدیرانی كه پیش تصویب ضوابط انتخاب، انتخاب و تغییر مدیران مصوب شورای عالی اداری منصوب شده اند و احكام ایشان صادر شده است، با عنایت به مفاد دستورالعمل ارزیابی عملكرد مدیران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و ابلاغ می شود، بلامانع می باشد.

ب ) معیارها و شرایط

3- شرایط لازم برای انتخاب در سطوح مدیریت میانی و پایه، پس از احراز صلاحیت های اخلاقی و اعتقادی افراد و بر اساس مقررات مربوط، عبارتند از :

دستور العمل اجرایی ضوابط ...

الف ) دارابودن حداقل مدرك كارشناسی مرتبط با رشته شغلی (طبق طرح های طبقه بندی مشاغل یا مقررات مشابه مورد عمل در دستگاه ذی ربط)

ب ) گذراندن دوره آموزش مدیریت و یا دارابودن مدرك كارشناسی ارشد در یكی از رشته های مدیریت

ج ) حداقل 6 سال سابقه تجربی در زمینه های شغلی مربوط یا مشابه و یا دو سال سابقه مدیریت در رشته های شغلی مربوط یا مشابه

د ) كسب حداقل 60 امتیاز از معیارهای كلی وظایف، نقش ها و مهارتهای مدیریتی

تبصره 1- شرایط تجربی و تحصیلی در مشاغل مدیریت پایه براساس ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی كشور می باشد.

تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برنامه آموزش مدیران (متناسب با رشته شغلی و سطح مدیریت) را تهیه و جهت اجرا به دستگاهها ابلاغ می نماید. دستگاهها می توانند آموزش های مذكور را از طریق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و یا مؤسسات تعیین صلاحیت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برگزار نمایند.

تبصره 3- شورا و كمیسیون تحول اداری دستگاهها می توانند شرایط اختصاصی علاوه بر شرایط فوق الذكر، تعیین نموده و به مورد اجرا در آوردند.

4- مركز نوسازی و تحول اداری دستگاه (موضوع مصوبه شماره 37943/1901 مورخ 6/3/1382 شورای عالی اداری)، دستورالعمل سنجش و امتیاز دهی مربوط به بند «د» ردیف 3 را حداكثر تا آبان ماه 1382 تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به مورد اجراء می گذارد.

تبصره – دستورالعمل مذكور باید به گونه ای تنظیم گردد كه روش سنجش و امتیاز دهی (آزمون كتبی، شفاهی، مورد كاوی و ...) و تمهیدات لازم (بانك سوالات، گروه مصاحبه كننده و ...) را متناسب با عوامل و امتیاز مذكور در پیوست مصوبه شورای عالی اداری تعیین نماید.

چ ) فرایند انتخاب و انتصاب

به منظور شناسایی افراد شایسته برای انتصاب در پست های مدیریتی، دستگاهها بانك اطلاعات مدیران (دستگاهی) را ایجاد نموده و اطلاعات مربوط به مدیران فعلی و داوطلبان انتصاب در پست های مدیریتی را در آن ثبت می نمایند. همچنین دستگاهها نسبت به برگزاری آزمون های عمومی و اختصاصی مدیریت در چار چوب دستورالعمل مذكور در ماده 4 اقدام می نمایند.

تبصره ـ بانك اطلاعات مدیران در سطح ملی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تشكیل می شود.

6- مقام مافوق ذی صلاح با استفاده از بانك اطلاعات مدیران دستگاه، ملی و نظر كارشناسی خود، افراد واجد شرایط را با توجه به شرایط احراز پست مورد نظر و سایر شرایط و خصوصیات فردی و مدیریتی، انتخاب نموده و پس از تكمیل فرم های پیوست شماره 1 و 2 به واحد امور كارگزینی (عناوین مشابه) ارسال می نماید.

تبصره ـ دستگاههای اجرایی در دستور العمل داخلی خود، بایستی مقام مافوق ذی صلاح معرفی كننده و صادر كننده حكم مدیریتی را برای هر پست مدیریتی مشمول این دستور العمل مشخص نمایند.

7- واحد امور كارگزینی (عناوین مشابه) ضمن بررسی و تطبیق شرایط دستور العمل اجرایی ضوابط ... افراد معرفی شده با ضوابط مندرج در این دستورالعمل و پس از تكمیل فرم شماره3، فرم های شماره 1 و 2 و 3 را به شورا و یا كمیسیون تحول اداری ارسال می نماید.

تبصره ـ به منظور هماهنگی و اجرای دقیق این مصوبه در دستگاههایی كه فاقد شورا و یا كمیسیون تحول داری می باشند، كمیته موضوع ماده 21 قانون هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و یا كمیته امور مدیران زیر نظر مستقیم بالاترین دستگاه تشكیل می شود. تركیب این كمیته شامل بالاترین مقام دستگاه به عنوان رییس كمیته یكی از معاونین وی و سه نفر از مدیران، كارشناس و صاحبنظران در مسائل مدیریت و امور اداری به انتخاب رییس كمیته می باشد. كمیته های مزبور تمامی وظایف شورا و یا كمیسیون تحول اداری در اجرای این مصوبه را بر عهده دارد.

8- شورا یا كمیسیون تحول اداری دستگاه صلاحیت افراد معرفی شده توسط مقام یا مدیر مافوق را مورد سنجش و بررسی قرار داده و بر اساس ضوابط مصوب و دستورالعمل های مربوط درباره صلاحیت ایشان در فرم شماره 4 اعلام نظر نموده و فرم مذكور را به همراه مستندات مربوط به واحد كارگزینی (عناوین مشابه) و مدیر مافوق ذی صلاح ارسال می نماید.

9- پس از معرفی شایسته ترین فرد (بر اساس امتیاز مكتسبه و اولویت اعلام شده از طرف مدیر مافوق ذی صلاح) توسط شورا و یا كمیسیون تحول اداری (فرم شماره 3) حكم انتصاب چهار ساله توسط یا مدیر مافوق ذی صلاح صادر می گردد.

تبصره 1- شورا و یا كمیسیون تحول اداری دستگاه می تواند مقام یا مدیر مافوق را جهت تبادل و اعلام نظر نهایی به جلسه مربوط دعوت نماید.
تبصره 2- در ابلاغیه ها و احكام صادره برای مدیران مشمول این ضوابط لازم است در بند 19 حكم كارگزینی (شرح حكم) به شماره و تاریخ صورتجلسه شورا و یا كمیسیون تحول اداری دستگاه و همچنین چهار ساله بودن اعتبار این حكم اشاره شود.

10- هر گونه جابجایی از پست های مدیریتی، قبل از پایان دوره چهار ساله با توجه به نتایج ارزیابی عملكرد فرد، براساس پیشنهاد مقام مسوول، تأیید عملكرد مدیران امكان پذیر می باشد.

تبصره 1-عملكرد مدیران و سرپرستان براساس ضوابطی كه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به دستگاه ها ابلاغ می شود، به طور سالیانه ارزیابی خواهد شد.
تبصره 2- به منظور ارتقاء شفافیت و پاسخگویی شورا یا كمیسیون تحول اداری مكلف است برای رسیدگی به شكایات ارایه شده، در صورت تقاضای مستخدم ذی ربط جلسه مربوط را به حضور وی تشكیل دهد.
تبصره 3- در صورت تشخیص عدم توانایی فرد انتخاب شده برای انجام وظایف محوله، مقام مافوق می تواند وی را بدون طی تشریفات فوق الذكر در طول شش ماه نخست انتصاب، تغییر دهد. این تغییر باید به صورت مكتوب به اطلاع مقامات ذی ربط، شورا و یا كمیسیون تحول اداری برسد.

11- استفاده از مزایایی همچون فوق العاده شغل و فوق العاده جذب ناشی از انتصاب به سمت های مدیریتی مشمول، منوط به رعایت مصوبه شورایعالی

دستور العمل اجرایی ضوابط ...

اداری و این دستور العمل می باشد.

12- دستگاهها موظفند گزارش عملكرد خود، در خصوص اجرای مفاد مصوبه شورای عالی اداری و این دستورالعمل را هر شش ماه یكبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارسال نمایند.

تبصره ـ دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملكرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مسوول توجیه، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه در دستگاههای ذی ربط می باشد.


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت