محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 14  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298943  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
واحد ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات

شماره: 44642/ت 27701 هـ
تاریخ : 28/10/1381

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

هئیت وزیران در جلسه مورخ 18/101/1381 بنا به پیشنهاد شماره 166319/101 مورخ 11/9/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرایی كشور را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرایی كشور

ماده 1- در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به كار می روند.

الف ـ عملكرد : چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصل.

ب ـ ارزیابی : فرآیند سنجش، ارزش گذاری و قضاوت.

ج ـ شاخص مشخصه ای كه در اندازه گیری ورودی ها، فرایندها، ستاده ها یا پیامدها مورد استفاده قرار می گیرد.

هـ . اقتصادی بودن : استفاده بهینه از امكانات و منابع

ماده 2- هدف از ارزیابی عملكرد عبارت است از : سنجش، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملكرد دستگاههای اجرایی كشور بر اساس قوانین و مقررات مربوط به رویكرد معیارهای اثر بخشی، كارایی، اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقای كیفیت خدمات دولتی.

ماده 3- عملكرد دستگاههای اجرایی از بعد عمومی و اختصاصی به شرح زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد :

الف ـ ابعاد عمومی

1- نظام های مدیریتی شامل : مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی، ساختار (تشكیلات، قوانین و مقررات)، بهبود سیستم ها و روش های انجام كار، بهره گیری از فن آوری های اداری و قانونگرایی.
2- شهروند مداری
3 ـ شناخت نیازها و حصول اطمینان از تطابق كیفیت خدمات با نیازها و انتظارات ارباب رجوع.

ب ـ ابعاد اختصاصی

1- میزان تحقق سیاستهای محوری و جهت گیریهای كلی برنامه های توسعه
2- میزان تحقق اهداف كمی برنامه های توسعه
3- عملكرد دستگاههای اجرایی با توجه به برنامه های رییس جمهور و وزیران در موقع اخذ رای از مردم و مجلس.
4- میزان موفقیت در اجرای طرح های عمرانی از نظر كیفیت، سرعت و هزینه
5- میزان تحقق سیاستها و ماموریتهای محوری و مهم دولت (ماموریت های ویژه)
تبصره 1- دستگاههایی كه در سند برنامه های توسعه هدفهای كمی و كیفی ندارند بر اساس شرح وظایف قانونی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
تبصره 2- دستگاههایی كه مشمول یك یا چند بند از بندهای 3،4 و 5 نشوند امتیاز آن به سایر ابعاد و محورها اضافه می گردد.

ماده 4- فرآیند تدوین شاخص های ارزیابی عملكرد به شرح زیر است :

الف ) تدوین شاخص های ارزیابی عملكرد در ابعاد عمومی

شاخص های ارزیابی عملكرد عمومی بر اساس ابعاد و محورهای نظام های مدیریتی و شهروند مداری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و پس از تصویب شواری عالی اداری به دستگاههای اجرایی ابلاغ می گردد.

ب ) تدوین شاخص های ارزیابی عملكرد در ابعاد اختصاصی

شاخص های ارزیابی عملكرد اختصاصی بر اساس ابعاد و محورهای مذكور در بند (ب) ماده (3) این آیین نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور از قوانین برنامه توسعه، احكام خاص مندرج در قوانین بودجه، قوانین و مصوبات خاص مجلس، دولت و شوراهای قانونی و برنامه های اعلام شده رییس جمهور به مردم و برنامه های وزیران به مجلس با هماهنگی و همكاری دستگاههای ذیربط تهیه و پس از تصویب شورای عالی اداری به كلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ می گردد.

تبصره 1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تدوین شاخص های عمومی و اختصاصی و ضریب اهمیت آنها و استانداردهای هر شاخص براساس محورهای تعیین شده اقدام نماید.
تبصره 2- تغییرات احتمالی در شاخص ها و استانداردها و دستورالعمل های مربوط براساس موارد مذكور در بندهای (الف) و (ب) ماده (3) این آیین نامه، تدوین و پس از سیر مراحل پیش بینی شده در قالب برنامه ارزیابی عملكرد هر سال به همراه قانون بودجه به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.

ماده 5 – فرآیند اجرای ارزیابی به شرح زیر است :

الف ) فرآیند ارزیابی در ابعاد عمومی :

1- ابلاغ شاخص ها و استانداردها و ارسال دستورالعمل ها و برگه های مربوط به دستگاه اجرایی تا نیمه دی ماه هر سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.

2- توجیه و آموزش مدیران و مسئولین مربوط كه در تكمیل برگه ها سهیم می باشند، تا پایان دی ماه هر سال.

3- تكمیل برگه ها بر اساس دستورالعمل های مربوط توسط دستگاه اجرایی و تحویل آنان همراه با مستندات مربوط به شورای تحول اداری دستگاه، تا پایان بهمن ماه هر سال.

4- بررسی برگه های تكمیل شده و تایید آنها براساس مستندات عملكرد واقعی توسط شورای تحول اداری در دستگاه، تا نیمه اسفند ماه هر سال

5- ارسال گزارش عملكرد (نحوه انجام ارزیابی، برگه های تكمیل شده و مستندات عملكرد واقعی) به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، تا نیمه اسفند ماه هر سال.

6- بررسی اطلاعات دریافتی از دستگاه اجرایی . مقایسه عملكرد واقعی با عملكرد مطلوب در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تا پایان خرداد ماه سال بعد.

7- امتیاز دهی و رتبه بندی عملكرد دستگاه در محورهای تعیین شده براساس مدل ارزیابی عملكرد تا پایان نیمه اول تیر ماه سال بعد.

ب ) فرآیند ارزیابی در ابعاد اختصاصی :

1- ابلاغ شاخص ها و استانداردها و ارسال دستورالعمل ها، برگه ها و فهرست سئوال ها به دستگاه اجرایی به همراه میزان انتظارات دولت در محورهای اختصاصی در دی ماه هر سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

2- مشاهده، قضاوت و تكمیل برگه ها براساس فهرست سئوال ها در دستگاه اجرایی در بهمن ماه هر سال.

برگه ها باید توسط مدیران مسئول و مجریان تكمیل شده و پس از تلفیق در واحد ارزیابی عملكرد دستگاه به تصویب مراجع ذیربط برسد.

3- بررسی برگه های تكمیل شده و تایید آنها براساس مستندات عملكرد واقعی توسط شورای تحول اداری دستگاه در نیمه اسفند ماه هر سال

4- ارسال گزارش عملكرد (نحوه انجام ارزیابی برگه های تكمیل شده و مستندات عملكرد واقعی) به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تا پایان فروردین ماه سال بعد.

5- بررسی اطلاعات دریافتی از دستگاه اجرایی و مقایسه عملكرد واقعی با عملكرد مطلوب در اردیبهشت ماه سال بعد.

6- امتیاز دهی و رتبه بندی عملكرد دستگاه در محورهای تعیین شده بر اساس مدل ارزیابی عملكرد در نیمه اول تیرماه سال بعد

ج ) فرآیند تلفیق و تدوین گزارش جامع عملكرد.

1- دریافت و استفاده از گزارش عملكرد دستگاهها در محورهای عمومی و اختصاصی

2- بهره گیری از نظرات و نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت سازمان و استفاده از گزارش های نظارتی دفاتر بخشی و دیگر واحدهای نظارتی و بازرسی سازمان و مؤسسات تابعه.

3- بهره گیری از گزارشها و نتایج اقدامات سازمان ها و مؤسسات نظارتی و بازرسی كشور.

4- استفاده از نتایج افكار سنجی میزان رضایت شهروندان از دستگاههای اجرایی

5- استفاده از نتایج نظارت بر شركت های دولتی

6- تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارش های دریافتی

7- رتبه بندی دستگاهها براساس امتیازات مكتسبه و ضرایب اهمیت مربوط تا پایان تیرماه هر سال

8- تهیه گزارش جامع از میزان موفقیت دستگاههای اجرایی و ارایه آن به رییس جمهور در شهریور ماه هر سال

تبصره 1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور از طریق مركز آمار ایران در هر دوره ارزیابی نسبت به افكار سنجی میزان رضایت شهروندان از دستگاههای اجرایی اقدام و نتایج حاصل را در ارزیابی دستگاه منظور می نماید.

تبصره 2- شورای عالی اداری می تواند اجرای این آیین نامه را در سال اول به تعدادی از دستگاههای اجرایی تسری دهد تا پس از رفع نارسایی های احتمالی در برگه ها و دستورالعمل های ذیربط، اجرای آن در سال بعد به كلیه دستگاههای مشمول تسری یابد.

ماده 6- ساختار اجرایی و تصمیم گیری در خصوص ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرایی كشور به شرح زیر تعیین می گردد :

الف ـ سیاست گذاری، هماهنگی و اتخاذ تصمیمات كلی در خصوص اجرای ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرایی كشور، به عهده شورای عالی اداری بوده و این شورا علاوه بر موارد مذكور عهده دار وظایف زیر نیز می باشد:

1- تایید دستور العمل ها و شاخص های ارزیابی عملكرد.

2- تصویب رتبه دستگاهها براساس امتیازات كسب شده و انتخاب دستگاههای اجرایی نمونه و برتر.

3- تأیید گزارش جامع عملكرد دستگاهها به منظور ارایه به رییس جمهور

ب ـ شورای تحول اداری در هر وزارتخانه علاوه بر وظایف موضوع ماده (5) این آیین نامه عهده دار بررسی نتایج ارزیابی واحدهای ذیربط و تایید و پیگیری امور ارزیابی می باشد.

تبصره 1- كمیسیون های تحول اداری مؤسسات وابسته به وازرتخانه ها و سازمان های دولتی موظفند با استفاده از ابعاد و شاخص های عمومی و اختصاصی مصوب و در چار چوب ضوابط این آیین نامه نسبت به ارزیابی عملكرد مؤسسه ذیربط اقدام نموده و نتایج حاصل را دز قالب گزارش جامعی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارسال نمایند.

تبصره 2- ستادهای برنامه ریزی تحول اداری استان ها موظفند با استفاده از ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی مصوب و در چار چوب ضوابط این آیین نامه نسبت به ارزیابی عملكرد شاخص های استانی واحدهای اجرایی مستقر در استان اقدام نموده و نتایج حاصله را ضمن بهره برداری در سطح استان و رتبه بندی واحدهای اجرایی استان، در قالب گزارش جامعی به واحد مربوط در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارسال نمایند.

تبصره 3- سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها عهده دار هماهنگی لازم برای اجرای ارزیابی عملكرد در واحدهای استانی می باشند.

ج ) عنوان دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شكایات به دفاتر ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات اصلاح می شود و دفاتر مزبور مسئولیت پیگیری و اجرای ارزیابی عملكرد را در دستگاهها به عهده دارند. سازمان هایی كه دارای چنین دفاتری نیستند یكی از مشاورین رییس سازمان عهده دار این وظیفه خواهد بود.

تبصره ـ شرح وظایف و تشكیلات دفاتر یاد شده با توجه به توسعه وظایف آیین نامه ارزیابی آنان، مورد بازنگری قرار می گیرد.

د ) دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملكرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است با تشكیل جلسات و هماهنگی با مسئولین ارزیابی عملكرد دستگاهها اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این تصویب نامه بعمل آورد.

ماده 7 – نتایج حاصل از ارزیابی عملكرد به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

1- ارشاد و راهنمایی دستگاهها در جهت بهبود مدیریت.

2- ارتقای پاسخگویی و شفافیت دستگاههای اجرایی.

3- ارتقای مدیران در چار چوب ضوابط و نتایج حاصل از ارزیابی عملكرد.

4- ارایه نتایج دستگاههای اجرایی (با توجه به امكانات و منابع در اختیار) به رییس جمهور به منظور آگاهی از وضعیت عملكرد دستگاهها (نقاط قوت و ضعف).

5- آگاهی مردم از وضعیت عملكرد دستگاهها و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی.

6- نظام مند نمودن فعالیت ها و اقدامات دستگاههای اجرایی از طریق باز خوردهای نتایج ارزیابی

7- تصحیح اهداف، سیاست ها، وظایف و برنامه های دستگاههای اجرایی و بررسی فلسفه وجودی آنها با استفاده از نتایج بدست آمده از ارزیابی عملكرد و تدوین واقع بینانه آنها.

8- تشویق دستگاههایی كه عملكرد برتر داشته اند با استفاده از ساز و كارهای مختلف و مناسب

9- معرفی پنج دستگاه نمونه (در جشنواره شهید رجایی) كه بالاترین رتبه را كسب نموده اند.

10- دادن تذكرات لازم به دستگاهها در خصوص عملكرد ضعیف و غیر قابل قبول.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است اقدامات لازم را در خصوص اجرای موارد اشاره شده در ماده مذكور به عمل آورده و نتایج حاصله را به طور مستمر در قالب گزارشی به شورای عالی اداری ارایه نماید.

ماده 8- كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و مؤسسات و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله بانكها، بیمه ها، شركتهای نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین كلیه دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند مشمول مفاد این آیین نامه می باشند.

ماده 9- ارزیابی عملكرد دستگاههای اجرایی كشور به صورت مستمر و سالانه انجام و گزارش آن هر سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و تنظیم و پس از سیر مراحل تایید تا پایان مرداد ماه سال بعد به رییس جمهور ارایه می گردد.

ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد و كلیه دستگاههایی اجرایی موظف اند همكارهای لازم را به منظور اجرای صحیح و قیق آن با سازمان یاد شده به عمل آورند.

ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است حداكثر ظرف شش ماه نظام ارزیابی استراتژیك كشور را مبتنی بر شاخص های كلان و محوری و منطبق با استانداردهای جهانی تهیه و به شورای عالی اداری ارایه نماید، تا بر آن اساس، امكان سنجش میزان موفقیت سیاست ها و جهت گیری های اساسی كشور در مقایسه با سایر كشورها میسر شود و بر آن مبنا گزارش های لازم برای سطوح مختلف تصمیم گیری كشور فراهم گردد.

محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور

وظایف و ضوابط سازماندهی واحدهای ارزیابی عملكرد و پاسخگوئی به شكایات

شماره : 35665/1801 تاریخ : 4/3/1382

وزارتخانه ها و موسسات دولتی

در اجرای بند (ج) تصویبنامه شماره 44642 / ت 27701 هـ ـ مورخ 28/10/81 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح عنوان واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شكایات به واحدهای ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات به پیوست وظائف و ضوابط سازماندهی واحدهای مذكور ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایند تنشكیلات تفصیلی پیشنهادی واحد مذكور را در سقف پستهای سازمانی موجود در واحدهای مشابه و سایر واحدها تا حداكثر 25/3/82 جهت بررسی و تایید به معاونت های بخشی ذیربط در این سازمان ارسال نمایند.

محمود عسگری آزاد

معاون امور مدیریت و منابع انسانی


دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت