محمد مجابی

ایران
ورود

 
 پنجشنبه 1400/4/3
اذان صبح04:02  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:06  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21772  
بازدید امروز : 14  
بازدید دیروز : 51  
بازدید صفحه : 298944  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
نظام آموزش كاركنان دولت

شماره بخشنامه : 22554/105
تاریخ بخشنامه : 28/12/1380

بخشنامه به كلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

در اجرای مواد 44 و 45 قانون استخدام كشوری و ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 8 آیین نامه اجرایی آن نظام جدید آموزش كاركنان دولت، با اصول و ویژگی های زیر تدوین شده است.

الف ) اصول حاكم بر نظام

· حاكمیت نگرش سیستمی :

این نگرش علاوه بر توجه به ارتباط درونی اجزاء نظام به ارتباط بیرونی با سایر نظام های پرسنلی نیز توجه نموده است.

· توجه به شمول و فراگیری :

كلیه كاركنان رسمی و پیمانی (در كلیه سطوح) مشمول نظام آموزشی كاركنان دولت می باشند.

· اصل جامعیت :

كلیه نیازهای آموزش كاركنان و مدیران در جنبه های فنی انسانی و ادراكی، در ساختار دوره ها مد نظر قرار گرفته است.

· نگرش مستمر بر تحولات و پیشرفت های علمی و فن آوری :

با پیش بینی دوره های نو آموزی استمرار آموزش مبتنی بر پیشرفت های علمی و فن آموزی امكان پذیر شده است.

ب ) ویژگی ها :

• برقراری ارتباط بین نظام آموزش كاركنان با سایر نظام های پرسنلی نظیر طبقه بندی مشاغل، حقوق و دستمزد و ارزشیابی كاركنان

• ایجاد ساز و كار انگیزش برای ترغیب كاركنان به آموزش

• محدود نمودن دوره های بلند مدت و پیش بینی ساز و كارهایی برای استفاده از امتیازات مترتب بر دوره های بلند مدت برای افرادی كه در بستر خدمت، تحت شرایطی دوره های كوتاه مدت مصوب را طی می كنند.

• توجه به جوانب مختلف نیازهای آموزش كاركنان اعم از شغلی، فرهنگی، توانایی های عمومی و مدیریتی

با عنایت به اصول و ویژگی های فوق، ضمن توجه دادن دستگاه های اجرایی به موارد زیر نظام آموزش كاركنان دولت جهت اجرا ابلاغ می گردد بخشنامه سازمان ...

• دوره های آموزشی كوتاه و بلند مدت كلیه كاركنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ كاركنان در چارچوب این نظام خواهد بود و در این راستا ضروری است كه دستگاه های مزبور نظام جامع آموزش كاركنان خود را، مشتمل بر پیش بینی آموزش های مورد نیاز در مسیر شغلی به تفكیك هر یك از مشاغل موجود در دستگاه و براساس توضیحات مندرج در نظام تهیه نمایند.

معاونت امور مدیریت و منابع انسانی این سازمان، آمادگی دارد كه در این زمینه با دستگاهها همكاری و همفكری و مساعدت نماید.

• دوره های بلند مدت، موضوع بخشنامه شماره 4960/ د مورخ 26/12/1364 این سازمان محدود می گردد و اجرایی آن در موارد استثنایی فقط با تصویب شورای امور اداری و استخدامی كشور امكان پذیر خواهد بود بنابراین كلیه مجوزهای دائمی صادره لغو می گردد.

• دستور العمل های اجرایی در مورد چگونگی معادل سازی ابتكارات، پیشنهادات جدید، تألیفات و ... با ساعات آموزشی، شرایط و چگونگی صدور گواهینامه های «مهارتی» و «تخصصی» و «تخصصی ـ پژوهشی» و شناسنامه آموزشی كاركنان دولت تهیه و متعاقباً ارسال خواهد شد.

من الله توفیق
محمد ستاری فر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

دستورالعمل های اجرایی نظام جدید آموزش كاركنان دولت

شماره بخشنامه : 112058/1803
تاریخ بخشنامه : 20/6/1381

بخشنامه به كلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

پیرو بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380 موضوع ابلاغ نظام جدید آموزش كاركنان دولت مجموعه دستورالعمل های اجرایی نظام مذكور، كه بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با مسوولین محترم آموزش دستگاه های مختلف تهیه و تنظیم گردیده است، جهت اجرا، ابلاغ می گردد. ضروری است كلیه دستگاهها حداكثر تا پایان آذر ماه سال جاری آموزش های مشاغل اختصاصی خود را كه شامل عناوین آموزش های مورد نیاز هر یك از طبقات رشته های شغلی و مشخصات دوره ها است، بر اساس فرم شماره 4 مندرج در دستورالعمل تهیه و به دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی این سازمان ارسال نمایند. در ضمن كارشناسان دفتر مذكور آماده هر گونه همكاری با دستگاه ها در این زمینه می باشند.

در پایان خاطر نشان می سازد از ابتدای سال 1382 جهت آن دسته از دوره های آموزش اختصاصی مجوز اجرا صادر خواهد شد كه در مهلت مقرر محتوای برنامه های خود را به این سازمان ارسال و تأیید آن را دریافت نموده باشند. بدیهی است تبعات ناشی از عدم ارسال برنامه ها در زمان تعیین شده به عهده دستگاههای اجرایی خواهد بود.

محمود عسگری آزاد
معاون امور مدیریت و منابع انسانی

دستور العمل های اجرایی نظام جدید آموزش كاركنان دولت

شماره بخشنامه : 112058/1803
تاریخ بخشنامه : 20/6/1381

الف ـ تعاریف اختصارات :

دستور العمل ها جهت رعایت اختصار واژه های زیر به جای عبارات اصلی به كار گرفته شده است :

سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

نظام : نظام آموزش كاركنان دولت

قانون برنامه : قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ب ـ تعریف اصطلاحات :

1- ب – رشته های شغلی اختصاصی

به مشاغلی اطلاق می گردد كه اختصاص به یك یا چند وزارتخانه و سازمان یا موسسه دولتی دارد و جزء وظایف اصلی دستگاه محسوب می گردد.

2- ب – وظایف شغل

به مجموعه فعالیتهای همگون و مرتبطی اشاره دارد كه با انجام آنها اهداف شغل محقق می گردد.

3- ب – پست

محلی است كه در سازمان وزارتخانه و موسسه دولتی بطور مستمر برای یك شغل و ارجاع به یك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اینكه دارای متصدی باشد یا نباشد.

4-ب – آموزش های (دوره های ) شغلی اختصاصی

به آموزشهایی اطلاق می گردد كه توانمندیهای مورد نیاز مشاغل ویژه یك یا چند دستگاه اجرایی را در شاغلین ایجاد می كند.

5- ب- طبقه شغلی

عبارت است از یك یا چند پست كه از نظر وظایف، مسئولیتها و دشواری انجام كار با یكدیگر مشابه یا یكسان باشند.

6-ب- مدارك تحصیلی

به كلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی اشاره دارد كه در شرایط احراز رشته های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل پیش بینی شده است.

7-ب- عنوان آموزش

عبارتی است كه در بردارنده اهداف و محتوی آموزشی خاص است به منظور ایجاد توانمندیهای خاصی به فراگیران.

8-ب- اهداف رفتاری

به اظهار یا بیانی اطلاق می گردد كه نوع رفتار یا قابلیتهایی را كه انتظار داریم فراگیران پس از طی آموزش نشان دهند، مشخص می كند.

9-ب- توانمندی

آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت
به مجموعه مهارت ها، معلومات و نگرشهایی اطلاق می گردد كه كارمند پس از كسب آنها می تواند وظایف شغلی خود را به آسانی و دقت كافی انجام دهد.

10-ب- سر فصل آموزش

عبارت یا بیانی است كه در برگیرنده ی یك یا مجموعه ای از مهارت، دانش و یا نگرش خاصی است كه متناسب با عنوان و اهداف آموزش تعیین می گردد.

ج – دستورالعمل های اجرایی نظام آموزش :

1-ج- دستور العمل نحوه طراحی آموزشهای شغلی اختصاصی

1-1- ج – مقدمه

به منظور ایجاد وحدت رویه و نظام مند كردن طراحی آموزشهای اختصاصی موضوع بند 2/2 ج نظام و در راستای فراهم آوردن بسترهای لازم برای بهره گیری از ظرفیتهای ایجاد شده در نظام مذكور الگوی طراحی آموزش های مورد نیاز مشاغل اختصاص در این دستورالعمل ارائه گردیده است. دستگاه های اجرایی با عنایت به مراحل و راهنمایی های ارائه شده در این دستورالعمل، اقدامات لازم را در خصوص طراحی آموزشهای مشاغل اختصاصی خود به عمل آورده و جهت تایید و تصویب نهایی به این سازمان ارسال می نماید.

2-1- ج مراحل عملیاتی طراحی آموزش های شغلی اختصاصی

نمودار شماره یك تمامی مراحل و فعالیتهای مورد نیاز برای طراحی آموزشهای شغلی اختصاصی را به ترتیب، نشان می دهد. جهت تصریح و توضیح كامل چگونگی طراحی آموزشها هر یك از مراحل به تفصیل همراه با راهنماییها و فرم های لازم ارائه شده است.

1-2-1- ج – مرحله اول ـ شناسایی رشته های شغلی اختصاصی سازمان / و زارتخانه یا موسسه دولتی

در این مرحله تمامی رشته های فعلی كه در طرح طبقه بندی مشاغل موجود بوده و در زمره ی وظایف اصلی دستگاه قرار می گیرد شناسایی گردیده و در فرم شماره یك ثبت می شود دستگاه ها می توانند برای شناسایی آسان و سریع و دریابی رشته های شغلی از یك سیستم كد بندی ویژه استفاده نمایند.

2-2-1- ج – مرحله دوم ـ شناسایی وظایف و فعالیتهای اصلی هر یك از رشته های شغلی

در دومین مرحله بایستی هر یك از رشته های شغلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و منطبق با نیازهای سازمان و اهداف اصلی دستگاه، وظایفی كه در راستای اهداف سازمان می باشد شناسایی شوند. در این مرحله می توان از نمونه وظایف و مسئولت های مندرج در شرح رشته شغلی مربوط در طرح طبقه بندی مشاغل نیز استفاده نمود وظیفه شناسایی شده در فرم شماره یك ثبت می گردد. در شناسایی وظایف شغل حتماً دستگاهها از متخصصین و صاحب نظران واحد تخصصی مربوط استفاده كنند.

3-2-1- ج – مرحله سوم _ تعیین مدرك تحصیلی مربوط به رشته های شغلی

در طرح طبقه بندی مشاغل، شرایط احراز هر از یك از رشته های شغلی مشخص گردیده است كه یكی از آنها مدارك تحصیلی (رشته و مقطع تحصیلی) می باشد. در این مرحله بایستی مدارك تحصیلی پیش بینی شده در شرایط احراز احصاء گردیده و در فرم شماره یك ثبت گردد

4-2-1- ج – مرحله چهارم شناسایی پست های تخصیص یافته هر رشته شغلی

در مرحله چهارم بایستی پست های سازمانی تخصیص یافته در هر یك رشته های شغلی شناسایی شوند و در فرم شماره یك ثبت گردد.

تذكر : بر اساس روندنمای عملیاتی طراحی آموزش های شغلی اختصاصی نمودار شماره یك پس از شناسایی پست های سازمانی مربوط به رشته های شغلی، دستگاهها بایستی با بررسی این پست ها مشخص نمایند كه آیا وظایف پست های تخصیص یافته در رشته شغلی دارای تفاوت معنی داری هستند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا برای رشته ی شغلی مورد نظر پست هایی با وظایف مختلف وجود دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ، از فرم شماره (الف -2) و در غیر این صورت از فرم شماره (ب استفاده می شود)

5-2-1- ج – مرحله پنجم شناسایی وظایف پست

در صورت وجود پستهای متعدد با وظایف متفاوت، در یك رشته شغلی وظایف هر یك از پست ها شناسایی شده و در فرم شماره (ب -2) ثبت می گردد.

6-2-1- ج – مرحله ششم شناسایی توانمندی ها

در این مرحله بایستی با استفاده از نظرات متخصصین و صاحبنظران مشاغل مربوطه، دانش، مهارت و نگرش (توانمندی های) مورد نیاز برای انجام هر یك از وظایف را تشخیص و در فرم شماره (الف -2) برای وظایف رشته شغلی و در شماره (ب-2( برای وظایف پست ها ثبت نمود.

بدیهی است كه بخشی از توانمندیها از تحصیلات كلاسیك ( مدارك تحصیلی پیش بینی شده در شرایط احراز رشته شغلی) حاصل می‌شود و بخش دیگر را باید با پیش بینی آموزشهای لازم تامین نمود.

7-2-1-ج- مرحله هفتم : تعیین عناوین آموزشی

در این مرحله باید برای كسب توانمندیهائی كه از مدرك تحصیلی حاصل نمی‌شود عناوین آموزشی تعیین گردد كه با اجرای آنها بتوان نیازمندیهای آموزشی شغل را تامین نمود. عناوین آموزشی با استفاده از نظرات برنامه ریزان درسی و متخصصین موضوعی تعیین می‌گردد. لازم به ذكر است كه ممكن است هر یك از توانمندیهای نیاز به یك یا چند عنوان آموزشی داشته یا بلعكس چند توانمندی با یك عنوان آموزشی حاصل شود. عناوین آموزشی تعیین شده، در فرم (الف-2) برای توانمندیهای مورد نیاز رشته شغلی و در فرم شماره (ب-2) برای توانمندیهای مورد نیاز پست ها ثبت می‌شوند.

8-2-1-ج- مرحله هشتم: تخصیص آموزشها به طبقات شغلی

آموزشها بایستی به گونه ای پیش بینی گردند كه فرد در مسیر شغلی خود با ارتقاء درجات شغلی، نیازهای آموزشی خود را نیز مرتفع نماید . به عبارت دیگر برای هر یك از طبقات شغلی بایستی آموزشهای خاصی را در نظر گرفت كه فرد با طی آنها توانمندیهای مورد نیاز شغل خود را كسب نماید. در این مرحله با توجه به سطح دشواری و ارتباط بین وظایف طبقه با آموزش پیش بینی شده بایستی هر یك از آموزشها را در صورت نیاز به یك طبقه خاص اختصاص داد كه شاغل پس از طی آن آموزش نیازمندیهای مهارتی ، دانش و نگرش خود را مرتفع نماید .

9-2-1-ج- مرحله نهم – تعیین اهداف رفتاری

پس از تعیین عناوین آموزشی و تخصیص آنها به طبقات شغلی ، هر یك از عناوین عیناٌ از فرم های (الف-2و ب-2) به فرم شماره (3) انتقال می‌یابد. در جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار آموزشی اهدافی كه روشن كننده‌ی رفتاری است كه نهایتاٌ فرد پس از آموزش بایستی در خود نشان دهد، تعریف می‌گردد به عبارت دیگر اهداف رفتاری، بیانگر نتایج عینی آموزشی است كه در رفتار فراگیر تبلور پیدا می‌كند. در این مرحله با كمك متخصصین برنامه ریزی درسی بر اساس توانمندیهای مورد نیاز هر یك از وظایت و عناوین آموزشی تعیین شده، هدف یا اهداف رفتاری تعریف و در فرم شماره (3) ثبت می‌شود.

10-2-1-ج- مرحله دهم – تعیین سرفصلهای آموزشی

سرفصل های آموزشی نشان دهنده ی اجزا و عناصر یادگیری هستند كه فرد پس از یادگیری آنها به اهداف آموزشی دست پیدا می‌كند. در این مرحله نیز با كمك متخصصین برنامه‌ریزی درسی و با استفاده از نظرات متخصصین موضوعی مشاغل، عناوین سرفصل های آموزشی مشخص و در فرم شماره سه ثبت می‌گردد.

11-2-1-ج- مرحله یازدهم – تكیمل فرم شماره چهار

در این مرحله برای هر یك از عناوین آموزشی فرم خلاصه مشخصلات (شماره4) در نظر گرفته شده است این فرد با استفاده از اطلاعات فرم‌های قبلی تكمیل می‌گردد. به عبارت دیگر برای هر یك از آموزشها یك كاربرگ كه دربرگیرنده تمامی مشخصات آموزش است تدوین و تكمیل می‌گردد . این فرم بایستی توسط مسئول واحد آموزش كاركنان دستگاه تائید و امضاء گردد.

12-2-1-ج-مرحله دوازدهم – تهیه فهرست آموزشهای هر شغل

در نهایت عناوین آموزشهای پیش بینی شده برای هر رشته شغلی در فرم شماره (5) تحت عنوان فهرست آموزشهای مورد نیاز مشاغل ثبت می‌گردد به عبارت دیگر این فرم نشان دهنده تمامی آموزشهای موردنیاز آن رشته شغلی می‌باشد.

آموزش فناوری اطلاعات كاركنان دولت

شماره بخشنامه : 203222/1903
تاریخ بخشنامه : 2/11/1381

بخشنامه به كلیه وزارتخانه ها، سازمانها، شركت های دولتی و شركتها، سازمانها و موسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و یا تصریح نام است و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی كه از بودجه عمومی دولت استفاده می كنند .

در اجرای ماده 15 مصوبه شماره 722/13 . ط مورخ 22/4/1381 شورای عالی اداری موضوع تحقق دولت الكترونیك و نظام آموزش كاركنان دولت، برنامه آموزش فناوری اطلاعات كاركنان دولت در قالب هفت مهارت و ساعات لازم برای آموزش آنها بشرح جدول زیر و محتوای آموزشی آنها كه به پیوست آمده است، با رعایت موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

اصلاح فرآیندها، روشهای انجام كار و توسعه فن آوری اداری


ردیف مهارت ساعات لازم آموزش
1 مفاهیم پایه فناوری اطلاعات 12
2 استفاده از كامپیوتر و مدیریت فایل ها 8
3 واژه پرداز ها 26
4 صفحه گسترده ها 26
5 بانك های اطلاعاتی 26
6 ارائه مطالب 20
7 اطلاعات و ارتباطات 12

1)فراگیری مهارت ها برای متصدیان مشاغل رسته خدمات الزامی نیست.

2)برای متصدیان مشاغل سطوح پایین تر از كارشناسی در سایر رسته‌ها، فراگیری مهارت‌های یك، دو و هفت اجباری و فراگیری سایر مهارت‌ها بر حسب نیازهای شغلی و با تشخیص دستگاه بلامانع است.

3)برای متصدیان مشاغل مدیریتی، كارشناسی و همتراز آنها، فراگیری مهارت‌های هفتگانه الزامی است.

4)برای هر یك از مهارت‌ها، تنها فراگیری یك نرم افزار الزامی است. انتخاب نرم افزار مورد نیاز برای فراگیری عر یك از مهارت‌ها به تشخیص دستگاه مربوط می‌باشد.

5)حداكثر زمان برای فراگیری مهارت‌های هفتگانه چهار سال است و به جز مهارت‌های یك و دو كه پایه و پیش نیاز تلقی می‌شوند، رعایت ترتیب در یادگیری سایر مهارت‌ها الزامی نیست.

6)از آنجا كه بهره‌گیری لازم از مهارت‌های مذكور نیاز به گذاردن دوره های آموزش تایپ و یادگیری واژگان كامپیوتری به زبان انگلیسی دارد ضروری است به نحوی برنامه ریزی و اقدام گردد كه كاربران قادر به تایپ متون فارسی یا انگلیسی با سرعت مناسب و فهم واژه های انگلیسی مرتبط شوند.

7)علاوه بر مهارت‌های هفت گانه كه مهارت های پایه ای هستند، دوره‌های اختصاصی فناوری اطلاعات بر اساس نیازهای شغلی و تشخیص دستگاه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط انجام خواهد شد.

8)موسسات و مراكز آموزشی غیر دولتی كه بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور صلاحیت آنها محرز شده است، موسسات و مراكز آموزشی عالی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و مدیریت های تابع آن در سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها مجاز به تعریف و برگزاری دوره های آموزشی برای تعلیم مهارت های هفتگانه طبق شرایط و محتوای مندرج در این بخشنامه می‌باشند. مراكز آموزش دستگاههای دولتی تنها مجاز به برگزاری دوره های آموزشی موضوع این بخشنامه برای كاركنان خود می‌باشند.

9)این بخشنامه به منزله صدور مجوز اجرای دوره های فوق الذكر برای دستگاههای دولتی تلقی می‌گردد. دستگاه های مجری موظفند قبل از شروع دوره اطلاعات لازم را برای دفاتر بخشی این سازمان ارسال دارند تا امكان نظارت بر اینگونه دوره ها فراهم شود .

10)كاركنانی كه قبلاٌ دوره آموزشی مربوط به هر یك از متهارت‌ها‌ را گذرانده اند یا اظهار به دانستن آنها می‌كنند نیازی به گذاردن دوره مربوط به آن مهارت را ندارند. ارزیابی و تایید مهارت اظهار شده این دسته از كاركنان به عهده موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و مدیریت‌های و برنامه ریزی و مدیریتهای تابع آن دست در سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استان ها و سایر مراكز مورد تایید این سازمان می‌باشد.

11)ساز و كار و تشویقی برای كاركنانی كه موفق به طی دوره‌ها یا دریافت تاییدیه ( كاركنان مشمول ماده 10 این بخشنامه) مربوط به هر یك از مهارت‌های هفتگانه می‌شوند، مطابق سازوكار انگیزشی بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و موضوع نظام جدید آموزش كاركنان دولت و سایر بخشنامه های مربوط است.

12)سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور بر نحوه اجرا و كیفیت برگزاری دوره ها توسط موسسات و مراكز آموزشی موضوع ماده 8 این بخشنامه نظارت خواهد داشت و در صورت عدم رعایت ضوابط و یا نازل بودن كیفیت برگزاری دوره ‌ها، طبق مقررات نسبت به سلب صلاحیت ازآنها اقدام خواهد كرد .

من ا... التوفیق
محمود عسگری آزاد
معاون امور مدیریت و منابع انیانی و رئیس كمسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری

دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت